Cấu hình trả lời mail tự động Autoresponders trên DirectAdmin

Giới thiệu

Autoresponders là tính năng trả lời tự động khi có địa chỉ mail từ bên ngoài gửi mail cho chúng ta. Chúng ta có thể định cấu hình email để gửi trả lời tự động cho tất cả các email chúng ta nhận được vào tài khoản email của chúng ta. Chúng ta có thể thực hiện trả lời tự động để nói rằng chúng ta đã nhận được email và chúng ta sẽ trả lời sớm.

Cấu hình trả lời mail tự động Autoresponders trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập vào tài khoản DirectAdmin của chúng ta.

Bước 2: Chúng ta bấm vào Autoresponders trong mục E-mail Manager.

Bước 3: Bấm vào nút CREATE AUTORESPONDER.

Bước 4: Chúng ta điền các thông tin Autoresponder sau đó bấm SAVE.

Responder Address: Tên e-mail mà chúng ta muốn cấu hình trả lời tự động.
Subject Prefix: Tiền tố tiêu đề.
Content-Type: loại nội dung.
Reply Frequency: Tần suất trả lời.
Responder Message: Nội dung email trả lời tự động.
Send a CC to: Địa chỉ email mà bạn muốn CC tới.

Sau khi bấm SAVE chúng ta sẽ nhận được thông báo Autoresponder đã được tạo.

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã kết thúc cấu hình trả lời mail tự động Autoresponders trên DirectAdmin, hy vọng qua bài viết sẽ giúp các bạn cấu hình được trả lời mail tự động trên DirectAdmin.

Rate This Article