Hướng dẫn tạo template CentOS sử dụng cho OpenVZ

GIỚI THIỆU

Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu phương pháp tạo template CentOS để sử dụng trên môi trường ảo hoá OpenVZ

Hướng dẫn sử dụng OpenVZ bạn có thể tham khảo tại đây:

Hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOS

THỰC HIỆN

 • Tiến hành cài đặt CentOS 6 trên KVM VPS hoặc Server của bạn.
 • Trên hệ thống vừa cài đặt xong, thực hiện theo các bước sau

yum install yum-utils

yumdownloader centos-release

mkdir -p /newroot/var/lib

touch /newroot/var/lib/random-seed

rpm --rebuilddb --root=/newroot

 • Thao tác trên sẽ tạo một file centos-release-6-8.el6.centos.12.3.x86_64.rpm tại thư mục hiện hành

rpm -i --root=/newroot --nodeps centos-release-6-8.el6.centos.12.3.x86_64.rpm

 • Tiến hành gõ các câu lệnh sau để cài đặt các phần mềm cơ bản cho template cần tạo:

yum --installroot=/newroot install -y rootfiles openssh-clients openssh-server yum yum-utils man wget sudo tar passwd

yum --installroot=/newroot clean all

 • Tiếp tục thực hiện các câu lệnh sau:

ln -s /proc/mounts /newroot/etc/mtab

rm -f /newroot/dev/null

mknod -m 600 /newroot/dev/console c 5 1

 • Tiến hành chỉnh sửa file fstab với các thông tin sau

vi /newroot/etc/fstab

none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0                                      none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 

 • Tiến hành chỉnh sửa file init sysconfig và chỉnh sửa giá trị ACTIVE_CONSOLES=/dev/tty[1-6] Thành ACTIVE_CONSOLES=

vi /newroot/etc/sysconfig/init

 • Tiến hành tạo file nén template vừa tạo

tar zcf ~/centos-release-6-8.el6.centos.12.3.x86_64.tar.gz -C /newroot

 • Upload template tới server đã cài đặt OpenVZ

scp -u root -p centos-release-6-8.el6.centos.12.3.x86_64.tar.gz 61.14.232.23:/vz/template/cache

 • Tại Server OpenVZ, tiến hành tạo máy ảo dựa trên template vừa tạo và chạy thử
 • Kiểm tra file template đã có chưa

ls /vz/template/cache/

 • Thiếp lập máy ảo dựa trên template trên

vzctl create 105 --ostemplate centos-release-6-8.el6.centos.12.3.x86_64 --config basic

vzctl set 105 --hostname vpcentos –save

vzctl start 105

vzctl enter 105

Như vậy ta đã hoàn tất việc tạo 1 template CentoOS 6 và sử dụng template đó để tạo 1 Container trên OpenVZ.

Rate This Article

Leave A Comment?