Hướng Dẫn Cài Đặt Prometheus và Grafana trên Kubernetes Bare Metal

Chào mọi người.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Prometheus và Grafana trên Kubernetes Bare Metal.

1. Cài Đặt Metrics Server.

Ở đây mình cài đặt metrics server bằng cách sử dụng Helm.

Đầu tiên thêmrepo của metrics server vào helm và kiểm tra chart version của metrics server.

helm repo add metrics-server https://kubernetes-sigs.github.io/metrics-server/

helm search repo metrics-server

Như ảnh thì Chart Version đang là 3.11.0 nên ta sẽ download phiên bản này rồi tiến hành giải nén và chỉnh sửa lại file cài đặt.

helm pull metrics-server/metrics-server --version 3.11

tar -xzvf metrics-server-3.11.0.tgz

cp metrics-server/values.yaml metrics-server.yaml

Chỉnh lại metrics-server.yaml ở phần defaultArgs như hình :

Sử dụng Helmđể install metrics server với file yaml vừa tạo.

helm install metrics-server -n kube-system -f metrics-server.yaml metrics-server

Kiểm tra lại metrics server đã hoạt động hay chưa.

kubectl -n kube-system get pods

Bước 2 : Cài đặt Prometheus và Grafana.

Thêm repo của Prometheus vào Helm.

helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts

helm repo add stable https://charts.helm.sh/stable

Cập nhập Repo của Helm.

helm repo update

Liểm tra chart version của prometheus stack.

helm search repo prometheus | egrep "stack|CHART"

 

helm pull prometheus-community/kube-prometheus-stack --version 51.9.1

tar -xzvf kube-prometheus-stack-51.9.1.tgz

cp kube-prometheus-stack/values.yaml prometheus.yaml

Chỉnh sửa file prometheus.yaml

Lưu ý : nên thêm “ingressClassName: nginx” vào các cấu hình của alertmanager và prometheus.

Tạo namespaces monitoring.

kubectl create ns monitoring.

Cài đặt prometheus và grafana bằng Helm với file prometheus.yaml  vừa chỉnh sửa.

helm -n monitoring install prometheus-grafana-stack -f prometheus.yaml kube-prometheus-stack

Kiểm tra lại.

Như vậy tới đây đã hoàn tất việc cài đặt.

Truy cập thử vào Grafana.

Bài viết tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc.

Lưu ý : Bài viết này chỉ đang ở mức demo, do người viết đang note lại.

helm

cầm lái


noun

bánh lái, cán bánh lái, cầm lái, nón sắt, quản lý

Tagged:

Rate This Article