Hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOS

GIỚI THIỆU VỀ OPEN VZ

OpenVZ là một hệ thống cấp công nghệ ảo hóa hoạt động dựa trên nhận Linux, OpenVZ cho phép một máy chủ vật lý chạy nhiều trường hợp hệ điều hành riêng biệt được gọi là container, máy chủ riêng ảo (VPS) hoặc môi trường ảo (VES)

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

Cài đặt OpenVZ

 • Cài đặt repo cho yum

cd /etc/yum.repos.d

wget http://download.openvz.org/openvz.repo

rpm --import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ

 • Tiến hành cài đặt OpenVZ

yum install vzkernel

 • Cài đặt một số công cụ bổ trợ

yum install vzctl vzquota plop

 • Chỉnh lại file menu.lst của grub để thiết lập hệ thống luôn boot vào OpenVZ

vi /boot/grub/menu.lst

 • Tiến hành chỉnh các giá trị như sau

default=0

timeout=5

 • Tiến hành chỉnh sửa một số thông số của kernel

vi /etc/sysctl.conf

 • Chỉnh sửa các thông số sau hoặc thêm vào nếu chưa có

net.ipv4.ip_forward = 1

net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0

net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1

kernel.sysrq = 1

net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1

net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1

net.ipv4.conf.default.forwarding=1

 • Tắt SElinux

setenforce 0

Cấu hình OpenVZ

 • chỉnh sửa file vz.conf và bỏ comment tại giá trị NEIGHBOUR_DEVS và đổi detect thành all

vi /etc/vz/vz.conf

NEIGHBOUR_DEVS=all

 • Khởi động lại máy

reboot

 • Kiểm tra xem OpenVZ đã được load chưa

uname –r

Tạo OpenVZ Container

 • Ta sẽ tiến hành cài đặt template Debian 7
 • Tiến hành tải template có sẵn tại trang chủ của OpenVZ
 • Mặc định OpenVZ sẽ load các template tại thư mục /vz/template/cache

cd /vz/template/cache

wget http://download.openvz.org/template/precreated/debian-7.0-x86-minimal.tar.gz

 • Tiến hành tạo Container bằng lệnh sau:

vzctl create 103 --ostemplate debian-7.0-x86-minimal --config basic

 • Trong đó 103 là tên của máy ảo, debian-7.0-x86-minimal là tên của template vừa tải về

 • Cho máy ảo khởi động khi máy chủ khởi động

vzctl set 103 --onboot yes –save

 • Thiết lập hostname và IP cho máy ảo

vzctl set 103 --hostname vps1 –save

vzctl set 103 --ipadd 10.10.10.1 –save

 • Thiết lập socket và DNS cho máy ảo

vzctl set 103 --numothersock 1200 --save

vzctl set 103 --nameserver 8.8.8.8 --nameserver 8.8.4.4 --save

 • Tiến hành khởi động máy ảo

vzctl start 103

 • Tiến hành cài đặt user và password cho máy ảo

vzctl set 103 --userpasswd root:JGG!#$%^

 • Đăng nhập vào máy ảo

vzctl enter 103

 • Thiết lập các thông số của máy ảo
 • Thiết lập thông số RAM

vzctl set 103 --vmguarpages $((512 * 256)) –save

 • Thiết lập thông số RAM Burst

vzctl set 103 --privvpages $((1024 * 256)) –save

 • Thiết lập swap

vzctl set 103 --swappages 1G –save

 • Thiết lập HDD

vzctl set 103 --diskspace 10G:20G –save

Backup và restore

Backup
 • Tiến hành cài đặt vzdump
 • Tạo thêm repo cho vzdump

vi /etc/yum.repos.d/solusvm.repo

 • Thêm các thông số sau

[soluslabs]                                                                    

name=Soluslab Repo                                                              #baseurl=http://repo.soluslabs.com/centos/$releasever/os/$basearch              mirrorlist=http://repo.soluslabs.com/centos/mirrors-soluslabs                   gpgcheck=0                                                                     

enabled=1 

 • Tiến hành cài đặt vzdump

yum install vzdump

 • Tạo thư mục chưa file backup

mkdir /home/backup

 • Tiến hành tạo file backup cho máy ảo vừa tạo

vzdump --compress -dumpdir /home/backup/ --stop 103

 • Kiểm tra lại file vừa tạo

ls –l /home/backup

Restore
 • Tiến hành restore máy vảo vào Container mới (104)

vzdump --restore /home/backup/vzdump-103.tgz 104

 • Khởi động và kiểm tra

vzcpl start 104

vzcpl enter 104

 

 

 

Rate This Article

Leave A Comment?