Hướng dẫn tạo SOCKS Proxy từ SSH Tunneling

Giới thiệu

SOCKS Proxy SSH Tunneling là một kỹ thuật cho phép chúng ta tạo một kết nối an toàn giữa máy tính của chúng ta và một máy chủ SSH khác. Chúng ta có thể sử dụng SOCKS Proxy để lướt web riêng tư, truy cập các trang web bị chặn hoặc bảo vệ dữ liệu của chúng ta khi sử dụng mạng công cộng.

Để cấu hình SOCKS Proxy SSH Tunneling, chúng ta cần có một máy chủ SSH và một phần mềm khách SSH như PuTTY hoặc OpenSSH. Chúng ta cũng cần cấu hình trình duyệt web của chúng ta để sử dụng SOCKS Proxy.

Tạo SOCKS Proxy từ SSH Tunneling

Trước khi thực hiện chúng ta cần kiểm tra IP hiện tại của chúng ta để so sánh kết quả trước và sau khi chúng ta cấu hình SOCKS Proxy SSH Tunneling.

Cấu hình putty

Bước 1: Chúng ta mở phần mềm putty.

Bước 2: Trong tab Session chúng ta nhập thông tin SSH.

Hostname (or IP address): Chúng ta nhập IP của VPS/Server sử dụng làm SOCKS 5 proxy để kết nối.

Port: Chúng ta nhập port SSH (mặc định là port 22).

Bước 3: Trong tab Connection -> SSH -> Tunnels chúng ta nhập thông tin Tunnels.

Source port: Chúng ta có thể nhập bất cứ port nào chúng ta muốn ở giữa khoảng 1025-65536, trong ví dụ chúng ta nhập 1337.

Chúng ta check vào Dynamic.

Sau đó bấm Add để thêm cổng vào danh sách Forwarded ports.

Bước 4: Chúng ta bấm vào Open để thực hiện kết nối.

Nếu chúng ta lần đầu kết nối đến VPS/Server thì sẽ có thông báo như sau, chúng ta chọn Accept.

Bước 5: Chúng ta nhập Username và Password của VPS/Server.

Chúng có thể thu nhỏ cửa sổ PuTTY ngay bây giờ, nhưng đừng đóng phần mềm.

Cấu hình proxy trên trình duyệt website

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt firefox.

Bước 1: Chúng ta mở trình duyệt firefox.

Bước 2: Chúng ta vào menu ở góc trên bên phải, sau đó vào setting.

Bước 3: Chúng ta tìm đến mục Network Setting, sau đó bấm vào Settings

Bước 4: Chúng ta chọn Manual proxy configuration và nhập các thông tin.

SOCKS Host: Chúng ta nhập localhost.

Port: Chúng ta nhập port ở bước 3 phần cấu hình putty, ở đây là port 1337.

Sau đó chúng ta bấm OK.

Như vậy chúng ta đã cấu hinh xong proxy trên trình duyệt firefox.

Chúng ta kiểm tra lại IP của chúng ta sau khi thực hiện cấu hình SOCKS Proxy SSH Tunneling. Chúng ta có thể thấy IP hiện tại để kết nối ra môi trường Internet là IP VPS/Server của chúng ta.

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã kết thúc hướng dẫn tạo SOCKS Proxy từ SSH Tunneling, hy vọng qua bài viết sẽ giúp cho các bạn dễ dàng cấu hình hơn.

Tagged:

Rate This Article