Hướng dẫn cài đặt Nextcloud trên CentOS 7

Chào các bạn,

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nextcloud trên CentOS 7. Nextcloud là một công cụ cung cấp dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file miễn phí tương tự như ownCloud, bạn có thể cài đặt Nextcloud lên máy chủ của mình và tự quản trị toàn bộ dữ liệu. Nextcloud Client hỗ trợ đầy đủ các platform như Windows, MacOS, Linux, IOS và Android. Nextcloud còn có khả năng tích hợp thêm các Extension để mở rộng chức năng của hệ thống như Meeting, Mail, Calender, Chat, ..v.v

Cài đặt các Repo cần thiết cho quá trình cài đặt

yum install epel-release -y 
yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum -y install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php70

Cài đặt Apache, MariaDB và PHP

yum install httpd mariadb mariadb-server -y

Khởi động dịch vụ Apache và MariaDB

systemctl start mariadb
systemctl start httpd
systemctl enable mariadb
systemctl enable httpd

Cấu hình MariaDB sau khi cài đặt

mysql_secure_installation

Tại đây bạn sẽ yêu cầu cập nhật password cho User root của MariaDB, mặc định User root không có password.

Đăng nhập vào MySQL, tạo Database và User

mysql -u root -p
CREATE DATABASE nextcloud_db;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud_db.* TO 'nextcloud_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR-PASSWORD' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Cài đặt PHP và các extension cần thiết bằng lệnh sau:

yum install php70w php70w-dom php70w-mbstring php70w-gd php70w-pdo php70w-json php70w-xml php70w-zip php70w-curl php70w-mcrypt php70w-pear setroubleshoot-server bzip2 php-pecl-zip php70w-mysql unzip

Download và cài đặt Nextcloud

cd /var/www
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-13.zip
unzip latest-13.zip
chown -R apache:apache nextcloud

Tạo Vhost cho Apache, các bạn mở tạo file mới /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf và thêm vào nội dung như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/nextcloud
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com

Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
<Directory /var/www/nextcloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
</Directory>

ErrorLog /var/log/httpd/nextcloud-error_log
CustomLog /var/log/httpd/nextcloud-access_log common
</VirtualHost>

Thay thế domain.com bằng domain của bạn, restart Apache để cấu hình có hiệu lực

systemctl restart httpd

Sau đó truy cập vào domain của bạn để cấu hình tài khoản admin và database cho Nextcloud, sử dụng các thông tin mà bạn đã tạo bước cấu hình MariaDB

Sau khi hoàn tất, các bạn sẽ đăng nhập vào Nextcloud với giao diện như sau

Cài đặt HTTPS cho Nextcloud

Cài đặt Module Let’s Encrypt cho Apache

yum -y install certbot-apache

Sau khi cài đặt, chạy lệnh sau để thực hiện yêu cầu cấp phát SSL

certbot

Các bạn điền thông tin email và chọn đến domain của mình, sau đó certbot sẽ tự động cấu cấp phát SSL và cấu hình vào trong file config của bạn, nhớ chọn cấu hình auto redirect để toàn bộ trang web chạy qua HTTPS nhé.
Để tự động renew SSL, các bạn mở crontab -e và thêm vào cấu hình sau:

0 1  * * /usr/bin/certbot renew >/dev/null 2>&1

Crontab này sẽ thực hiện renew SSL mỗi ngày lúc 1:00 AM. Như vậy là các bạn đã cài đặt Nextcloud thành công. Good luck and have fun. PEACE!

Rate This Article

Leave A Comment?