Gới thiệu về HTTP Strict Transport Security (HSTS)

Chào các bạn, hôm nay kỹ thuật sẽ giới thiệu về HTTP Strict Transport  Security (HSTS).

 1. Giới thiệu
  HSTS – viết tắt của HTTP Strict Transport Security là  một tính năng bảo mật cho phép website, thông báo cho các trình duyệt chỉ nên giao tiếp bằng giao thức HTTPS an toàn thay vì HTTP. Bằng cách thêm một lá cờ (flag) vào phần header mà trình duyệt web nhận được khi gửi yêu cầu tới máy chủ, HSTS đảm bảo rằng tất cả kết nối sau đó tới một web brower được mã hóa bằng giao thức HTTPS và ngăn chặn hacker sử dụng chứng chỉ số không hợp lệ
 2. Hoạt động của HSTS
  Đầu tiên cần phải thêm thông tin HSTS response header vào web server

  Strict-Transport-Security: max-age=expireTime [; includeSubdomains] [;reload]
  

  Ví dụ:

  Strict-Transport-Security: max-age=16070400; includeSubDomains; reload

  Tham số tối thiểu là max-age (16070400 = 1 năm), đơn vị tính bằng giây. Quy định thời gian trình duyệt kết nối đến máy chủ bằng cách sử dụng kết nối HTTPS. Tuy nhiên, nó được đề nghị bao gồm các thư mục con để trình duyệt sử dụng kết nối HTTPS cho tên miền phụ hiện tại và tương lai. Khi thời gian max-age hết hạn, những nỗ lực tiếp theo để tải các trang web thông qua HTTP sẽ tiến hành như bình thường thay vì tự động sử dụng HTTPS

 3.  Cấu hình HSTS
  Để cấu hình HTTP Strict Transport  Security ta làm như sau:
  – Đối với máy chủ nginx ta thêm đoạn code sau vào cấu hình tại file nginx.conf

  add_header Strict-Transport-Security ‘max-age=31536000; includeSubDomains; preload;’ always;

 

– Đối với máy chủ Apache cấu hình tại Virtual Host trên port 443

  <VirtualHost x.x.x.x:443>
  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"
  </VirtualHost>

– Đối với máy chủ sử dụng Microsoft IIS 7 trở lên, ta cấu hình tại file web.config

 <httpProtocol>
 <customHeaders>
  <add name="Strict-Transport-Security" value="max-age=31536000; includeSubDomains; preload "/>
 </customHeaders>
 </httpProtocol>

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?