Hướng dẫn tích hợp dịch vụ Object Storage vào WordPress

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tích hợp dịch vụ Object Storage vào WordPress tại 123HOST.

Hướng dẫn tích hợp dịch vụ Object Storage vào WordPress

Để có thể tích hợp dịch vụ Object Storage vào WordPress chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Truy cập vào WordPress admin

Chúng ta cần tiến hành hành truy cập vào WordPress admin của website cần tiến hành cấu hình để thao tác các bước sau:

URL truy cập cho website thường sẽ là: domain/wp-admin

Truy cập vào phần Plugin của website wordpress

Để truy cập plugin vào website wordpress chúng ta thao tác như sau:

Cài đặt Plugin Media Cloud

Tại giao diện quản trị WordPress, tiến hành cài đặt thêm plugin có tên: Media Cloud theo các bước sau:

 • Click chọn Plugins -> Add New Plugin

 • Tại ô Keyword, nhập MediaCloud -> Nhấn Enter -> Click chọn Install Now và chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

 • Sau khi cài đặt xong thì Click chọn Active để khởi động Plugins.

 • Click chọn Allow & Continue.

 • Tại giao diện Welcome, Click chọn Next.

 • Giao diện chọn nhà cung cấp, Chọn S3 Compatible.

 • Click chọn Next.

 •  Nhập thông tin Access Key, Secret, Bucket, Endpoint -> Click chọn Next. Các thông tin này được cung cấp tại mục Security Credentials

Trong phần S3 ACCESS CREDENTIALS chúng ta sẽ lấy các giá trị cần thiết.

 • Nhập thông tin Access Key, Secret, Bucket, Endpoint -> Click chọn Next.

 • Click chọn Start Tests -> Sau đó Click chọn Next. Nếu quá trình test thành công thì bạn đã cấu hình thành công, ngược lại thì cần kiểm tra lại các thông tin xem đã chính xác hay chưa.

Quá trình kiểm tra thành công và chọn Next như sau:

 • Chọn Finish & Exit Wizard

Kết quả cài đặt và cấu hình thành công kết nối đến S3:

Kiểm tra kết nối đến hệ thống S3 Storage

 • Click vào Media -> Add New -> Select Files và tải lên file media bất kỳ như hình ảnh, video…

 • Chọn 1 file để lưu trên S3 Storage. Sau đó nhấn vào file đã tải lên để kiểm tra, nếu thông tin hiển thị là chính xác thì files đã được lưu trữ trên hệ thống s3 storage thay vì lưu tại máy chủ chứa website.

Truy cập vào S3 chúng ta sẽ thấy ảnh được lưu tại bucket chúng ta đã khai báo ở trên.

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cách tích hợp dịch vụ Object Storage vào WordPress.

Rate This Article