Hướng dẫn kết nối và sử dụng dịch vụ Object Storage dùng AWS CLI

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối dịch vụ và sử dụng Object Storage dùng AWS CLI tại 123HOST.

Hướng dẫn kết nối dịch vụ Object Storage dùng AWS CLI

Để có thể kết nối dịch vụ Object Storage dùng AWS CLI chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Cài đặt AWS CLI

Hệ điều hành Linux

Để thực hiện cài đặt AWS CLI trên linux chúng ta thực hiện lệnh sau:

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip" && unzip awscliv2.zip && ./aws/install

Khi đã cài đặt thành công AWS CLI chúng ta có thể thực hiện kiểm tra như sau:

/usr/local/bin/aws --version

Hệ điều hành Windows

Để thực hiện cài đặt AWS CLI trên Windows chúng ta thực hiện download và cài đặt AWS CLI MSI như sau:

Chọn Next

Chọn “I accept the terms in the License Agreement” và chọn “Next

Chọn như ảnh rồi chọn Next

Chọn Install

Chọn Finish

Để kiểm tra AWS CLI đã được cài thành công chạy lệnh sau:

aws --version

Hệ điều hành MacOS

Để thực hiện cài đặt AWS CLI trên MacOS chúng ta thực hiện download và cài đặt AWS CLI PKG  như sau.

Chọn Continue:

Tiếp tục chọn Continue:

Tiếp tục chọn Continue:

Thực hiện chọn Agree:

Tiếp tục chọn Continue:

Chọn Continue:

Tiếp tục chọn Install

Chọn Close để hoàn tất quá trình cài đặt:

Kiểm tra AWS CLI đã được cài đặt bằng cách thực thi lệnh sau:

sudo aws --version

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng dịch vụ Object Storage dùng AWS CLI

Cấu hình AWS CLI

Chúng ta có thể thực hiện cấu hình AWS CLI như sau:

Cấu hình AWS trên Linux Server, và MacOS. Truy cập Security Credentials lấy thông tin Access Key và Secret Key, cũng như thông tin Endpoint của dịch vụ 123HOST S3.

  • AWS Access Key ID: Điền thông tin Access Key.
  • AWS Secret Access Key: Điền thông tin Secret Key.
  • Default region name: Điền region của service S3 Endpoint tương ứng, ví dụ 123HOST S3 là hcm.
  • Default output format: Bỏ trống hoặc json.

Thực thi lệnh sau để tiến hành cấu hình:

aws configure

 • Chúng ta có thể thực thi lệnh sau để kiểm tra kết nối đến 123HOST S3. Trong đó:
  • –profile: Profile tương ứng (default).
  • –endpoint-url: Thông tin URL của 123HOST S3 Endpoint.
  • s3: Dịch vụ S3 trong AWS CLI tool.
  • ls: Liệt kê danh sách buckets.

aws --profile=default --endpoint-url=https://s3-hcm-r1.s3cloud.vn s3 ls

Chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra các command mà lệnh asw hỗ trợ:

aws help

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cách kết nối và sử dụng dịch vụ Object Storage dùng AWS CLI.

Rate This Article