Sử dụng nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin

DirectAdmin có hỗ trợ chạy hai phiên bản PHP cùng với nhau. Hiện nay hai phiên bản PHP phổ biến nhất là PHP 5.6 và 7.0.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng CustomBuild để chạy hai phiên bản PHP.

Trước khi làm theo hướng dẫn này, bạn cần phải chắc chằn rằng DirectAdmin đang chạy CustomBuild 2.0. Nếu không phải như vậy, vui lòng xác minh và cập nhật nếu cần.

Lưu ý: PHP 7 chỉ được hỗ trợ bởi DirectAdmin 1.50.1 và mới hơn.

Thay đổi cấu hình CustomBuild

Có hai cách để thay đổi cấu hình CustomBuild: sử đổi trực tiếp file option.conf hoặc sử dụng lệnh. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng dòng lệnh.

Để thiết lập hai phiên bản PHP 5.6 và 7.0, đầu tiên hãy điều hướng đến thư mục CustomBuild:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Thiết lập các phiên bản PHP

Chạy các lệnh sau đây để thiết lập các phiên bản PHP:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 7.0
./build set php2_release 5.6

Lưu ý: Sử dụng thiết lập như trên, cả hai phiên bản PHP sẽ được chạy trong chế độ php-fpm. Điều này là cần thiết nếu bạn đang sử dụng một proxy Nginx và Apache. Nếu bạn không sử dụng proxy, bạn có thể thay đổi chế độ PHP nếu cần.

Mở tập tin option.conf:

vi option.conf

Xác minh các thông số thiết lập phiên bản PHP đã chính xác như sau:

php1_release=7.0
php1_mode=php-fpm
php2_release=5.6
php2_mode=php-fpm

Nếu không, xin hãy chạy lại các lệnh ở trên.

Biên dịch lại PHP

Biên dịch lại PHP và rewrite cấu hình:

./build php n
./build rewrite_confs

Quá trình biên dịch có thể mất thời gian dài, đảm bảo không có sự cố khiến quá trình bị gián đoạn. Tốt nhất bạn nên chạy các lệnh trong screen và thoát khỏi phiên làm việc trong khi quá trình đang chạy trong trường hợp kết nối SSH của bạn bị ngắt kết nối hoặc bị gián đoạn.

Thay đổi phiên bản PHP

Bây giờ bạn có thể chọn một phiên bản PHP cho mỗi trang web. Tất cả các trang web hiện đang chạy trên máy chủ DirectAdmin của bạn sẽ sử dụng phiên bản PHP đặt cho php1_release. Để thay đổi phiên bản PHP cho mỗi trang web, đăng nhập vào DirectAdmin ở cấp người dùng, nhấn Domain Setup, chọn tên miền cần thay đổi phiên bản PHP và kéo xuống dưới. Như thể hiện trong hình bên dưới, bây giờ bạn có thể chọn một phiên bản PHP. Lưu ý sau khi thay đổi phiên bản PHP, có thể mất đến 1 phút để xử lý thay đổi.

Bây giờ bạn có một máy chủ DirectAdmin chạy hai phiên bản PHP. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?