Hướng dẫn xoá toàn bộ email queue trên Directadmin

GIỚI THIỆU

Trong quá trình sử dụng DirectAdmin, vì một số lí do nào đó, một vài user trên hệ thống gửi số lượng email spam lớn, bị hệ thống chặn lại, tuy nhiên những email bị chặn này sẽ được lưu trong email queue, khi lưu trong một thời gian dài sẽ chiếm tài nguyên của hệ thống. Trong bài viết này ta sẽ tiến hành thưc hiện xoá toàn bộ thư mục email queue của service exim trên Directadmin

THỰC HIỆN

 • Để kiểm tra số lượng email đang trong hàng đợi, ta có thể sử dụng lệnh:

exim -bpc

 • Khi hệ thống bị spam, số lượng email này có thể lên tới chục nghìn, tới vài trăm ngàn email, chiếm rất nhiều dung lượng HDD.
 • Để xoá bỏ toàn bộ các email trên, ta có thể thực hiện theo các phương pháp sau:

Xoá từng email

 • Sử dụng lệnh sau để liệt kê toàn bộ các email trong hàng đợi

exim -bp

 • Xoá email bạn chọn bằng cách:

exim -Mrm {message-id}

Tự động xoá lần lượt toàn bộ email queue

 • Sử dụng câu lệnh sau để tự động xoá lần lượt tất các các email trong hàng đợi

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash

Xoá bằng tay toàn bộ thư mục chứa email queue

 • Sử dụng các câu lệnh sau để xoá toàn bộ thư mục chứa email queue của exim
 • Truy cập thư mục chứa email queue

cd /var/spool

 • Chuyển thư mục chứa email queue sang tên mới

mv exim exim.old

 • Tạo lại thư mục chứa email mới

mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db

 • Phân quyền lại thư mục

chown -R mail:mail exim

 • Khởi động lại exim

/sbin/service exim restart

 • Xoá thư mục chứa email đã đổi tên tại bước trước

rm -rf exim.old

 

Vậy là ta đã thực hiện xoá toàn bộ các email trong exim queue.

Rate This Article

Leave A Comment?