Hướng dẫn theo dõi mạng với phần mềm ntopng trên Centos 7

Giới thiệu

Ntopng là một phần mềm chuyên dụng để giám sát, theo dõi lưu lượng truy cập trong hệ thống mạng, hoặc có thể sử dụng để giám sát kết nối trên VPS hoặc Server. Trong bài viết này, 123host sẽ hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số chức năng cơ bản của ntopng trên Centos 7.

Cài đặt

Để cài đặt ntopng, ta tiến hành cài đặt repo epel và tạo bằng tay repo cho ntopng:

 • Cài đặt repo epel:

yum install epel-release -y

 • Tiến hành tạo mới file ntop.repo để add các thông tin về repo cài đặt ntong:

vi /etc/yum.repos.d/ntop.repo

 • Bấm phím INSERT hoặc A trên bàn phím để chỉnh sửa, add các thông tin bên dưới vào:
[ntop]
name=ntop packages
baseurl=http://www.nmon.net/centos-stable/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.nmon.net/centos-stable/RPM-GPG-KEY-deri
[ntop-noarch]
name=ntop packages
baseurl=http://www.nmon.net/centos-stable/$releasever/noarch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.nmon.net/centos-stable/RPM-GPG-KEY-deri
 • Bấm phím ESC rồi gõ :wp để lưu chỉnh sửa rồi quit giao diện chỉnh sửa.
 • Tiến hành cài đặt ntopng, redis:

yum install redis ntopng hiredis-devel pango-devel -y

 • Sau khi việc cài đặt hoàn tất, tiến hành chỉnh sửa file /etc/ntopng/ntopng.conf để ntopng khởi động với chế độ community:

vi /etc/ntopng/ntopng.conf

Chỉnh dòng

-G=/var/run/ntopng.pid

Thành

-G=/var/run/ntopng.pid --community

 • Tiến hành khởi động redis, ntopng và cài đặt 2 services này khởi động cùng với hệ thống:

systemctl start redis.service

systemctl enable redis.service

systemctl start ntopng.service

systemctl enable ntopng.service

 

 • Truy cập với thông tin url cùng thông tin Username/Password mặc định là admin/admin:

http://IP:3000

Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đổi thông tin Password mặc định:

Sử dụng

 • Giao diện chính của phần mềm

 • Tại mục Devices, chọn interface muốn theo dõi. Ví dụ trong trường hợp này, Device ta chọn eth0

 • Ta chuyển qua tab Flow để xem các thông tin về lưu lượng sử dụng trên Device eth0:

Kết luận

Như vậy bạn đã cài đặt thành công hệ thống ntop để theo dõi lưu lượng mạng sử dụng trên hệ thống mà bạn cài đặt.

Rate This Article

Leave A Comment?