Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PgAdmin 4 để kết nối tới PostgreSQL 11 trên CentOS 7

Chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng PgAdmin 4 để kết nối tới PostgreSQL 11 trên CentOS 7

Cài đặt PgAdmin 4

Nếu chưa cài đặt PostgreSQL 11, các bạn cài đặt bằng các lệnh sau:

yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos11-11-2.noarch.rpm -y 
yum install postgresql11 postgresql11-server postgresql11-contrib postgresql11-libs postgresql11-devel -y
/usr/pgsql-11/bin/postgresql-11-setup initdb
systemctl start postgresql-11.service
systemctl enable postgresql-11.service

Sau khi cài đặt PostgreSQL 11, các bạn cài đặt PgAdmin 4 như sau:

yum -y install pgadmin4

Cấu hình các PATH của pgadmin4, các bạn mở file /usr/lib/python2.7/site-packages/pgadmin4-web/config_distro.py và thêm vào cuối file các dòng sau:

LOG_FILE = '/var/log/pgadmin4/pgadmin4.log'
SQLITE_PATH = '/var/lib/pgadmin4/pgadmin4.db'
SESSION_DB_PATH = '/var/lib/pgadmin4/sessions'
STORAGE_DIR = '/var/lib/pgadmin4/storage'

Sau đó các bạn thực hiện tạo các folder cần thiết

mkdir -p /var/lib/pgadmin4/storage /var/lib/pgadmin4/sessions 
chown -R apache:apache /var/lib/pgadmin4 /var/log/pgadmin4

Cuối cùng các bạn chạy file script sau để khởi động ứng dụng và tạo User login cho PgAdmin

sh /usr/pgadmin4/bin/pgadmin4-web-setup.sh

Các bạn điền email và password để tạo tài khoản login

systemctl restart httpd

Cấu hình PgAdmin 4

Sau khi cài đặt thành công, các bạn truy cập vào PgAdmin 4 tại đường dẫn http://[ip-address]/pgadmin4 và login với User đã tạo ở trên

Các bạn chọn Add New Server và điền các thông tin của PostgreSQL server để kết nối

Kết nối thành công, từ đây các bạn đã có thể sử dụng PgAdmin 4 để quản trị database của mình

 

Kết luận

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt PgAdmin 4, chúc các bạn thành công. OKAY, AS ALWAYS, PEACE OUT.

Rate This Article

Leave A Comment?