Hướng Dẫn Cài Đặt TICK Stack

Chào mọi người.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt TICK Stack trên CentOS 7.

Giới Thiệu.

TICK Stack là gì?

TICK Stack là platform được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều phần mềm open source giúp cho việc thu thập, lưu trữ, phân tích, giám sát, cảnh báo , vẽ đồ thị để hiển thị trên giao diện website về time series data.

Các thành phần của TICK Stack bao gồm :

-InfluxDB : là một time series database được xây dựng nhằm có thể xử lý việc ghi và truy vấn dữ liệu với tần suất cao.

-Telegra : là một Server- Agent dùng để thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu.

-Chronograf : là một phần mềm cung cấp giao diện người dùng để người dùng có thể dễ dàng hơn trong việc cấu hình, quản lý, theo dõi hoạt động của TICK Stack.

-Kapacitor : là một data-processing engine dùng để xử lý các luồng dữ liệu từ InfluxDB.

Mọi người có thể xem mô hình hoạt động của STICK stack theo hình sau :

Cài Đặt.

Chuẩn Bị.

Để cài đặt TICK Stack phiền mọi người chuẩn bị giúp mình :

  • Một VPS/Server sử dụng CentOS 7.
  • Tài khoản Root hoặc tài khoản có quyền sudo của VPS/Server trên.

Cài Đặt InfluxDB.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo file Repo để tiến hành cài đặt InfluxDB.

vi /etc/yum.repos.d/influxdata.repo

Nội dung file influxdata.repo.

[influxdb]
name = InfluxData Repository - RHEL $releasever
baseurl = https://repos.influxdata.com/rhel/$releasever/$basearch/stable
enabled = 1
gpgcheck = 1
gpgkey = https://repos.influxdata.com/influxdb.key

Tiến hành cài đặt InfluxDB bằng Yum.

yum install influxdb  -y

Tiến hành khởi động InfluxDB.

systemctl start influxdb

systemctl status influxdb

Sau khi cài đặt InfluxDB, ta sẽ tiến hành tạo một User Admin để quản lý bằng những câu lệnh sau:

Truy cập vào  InfluxDB :

InfluxDB

Tạo một User mới với mật khẩu tùy chọn và có toàn bộ quyền.

CREATE USER "Ten_User" WITH PASSWORD 'matkhau' WITH ALL PRIVILEGES

Kiểm tra lại User vừa tạo.

show users

Tiếp theo ta sẽ cấu hình bật tính năng Authentication trên HTTP của InfluxDB.

vi /etc/influxdb/influxdb.conf

Ta sẽ uncomment mục “auth-enable” và chuyển từ “false” sang “true”.

Xong đó khởi động lại InfluxDB để cấu hình được áp dụng.

systemctl restart influxdb

Cài Đặt Telegraf.

Cài đặt Telegraf bằng Yum.

yum install telegraf -y

Tiến hành cấu hình Telegraf sử dụng InfluxDB.

vi /etc/telegraf/telegraf.conf

username =  “Ten_User”

password = “matkhau”

Lưu ý : “Ten_User” và “matkhau” ở đây chính là tài khoản và mật khẩu Admin mà bạn đã tạo trong InfluxDB ở bước trên.

Khởi động Telegraf

systemctl start telegraf

systemctl status telegraf

Tiếp theo ta sẽ truy cập lại vào InfluxDB để kiểm tra xem Telegraf đã kết nối được với InfluxDB hay chưa.

Sử dụng User Admin để đăng nhập vào InfluxDB.

influx -username 'Ten_User' -password 'matkhau'

Sau đó sử dụng câu lệnh sau để liệt kê database ra, nếu xuất hiện database Telegraf thì kết nối đã thành công, còn nếu không thì mọi người hãy kiểm tra lại cấu hình tài khoản Admin InfluxDB được cấu hình trong file cấu hình của Telegraf.

show databases.

Cài đặt Kapacitor.

Cài đặt Kapacitor bằng “Yum”.

yum install kapacitor -y

Cấu hình Kapacitor kết nối với Influxdb bằng cách sử dụng User và Password đã tạo trên Influxdb ở bước trên.

vi /etc/kapacitor/kapacitor.conf

Khởi động Kapacitor.

systemctl start kapacitor

systemctl status kapacitor

Cài Đặt Chronograf.

Tiến hành download file rpm và cài đặt.

wget https://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf-1.2.0~beta3.x86_64.rpm

rpm -ivh chronograf-1.2.0~beta3.x86_64.rpm

Khởi động Chronograf.

systemctl start chronograf

systemctl status chronograf

Chronograf đã được cài đặt hoàn tất, bước tiếp theo ta sẽ tiến hành truy cập vào địa chỉ IP VPS/Server với Port 8888.

Username và Password sẽ là Username và Password của Influxdb đã được tạo tại bước trên.

Giao diện sau khi hoàn tất việc cài đặt TICK Stack.

Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách cài đặt TICK Stack trên CentOS  theo kinh nghiệm của mình, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết bài viêt.

Tài Liệu Tham Khảo.

https://www.influxdata.com/time-series-platform/

hệ thống bắt đầu chronograf

trạng thái hệ thống chronograf

Tagged:

Rate This Article