Hướng dẫn cài đặt Sendy trên nginx chạy subfolder

Để cấu hình nginx cho sendy chạy trên subfolder của một website có đã có sẵn, bạn có thể làm theo bước sau:

Ví dụ, trong trường hợp sendy được cài đặt chạy trong thư mục sendy của website 123host.vn, có đường dẫn /home/123host.vn/public_html/sendy

– Mở file cấu hình nginx của website 123host.vn và tiến hành thêm đoạn sau vào trong block server {}

location /sendy {
try_files $uri $uri/ $uri.php?$args;
index index.php;
root /home/123host.vn/public_html/sendy;
rewrite ^/sendy/([a-zA-Z0-9-]+)$ /sendy/$1.php last;
rewrite ^/sendy/l/([a-zA-Z0-9/]+)$ /sendy/l.php?i=$1 last;
rewrite ^/sendy/t/([a-zA-Z0-9/]+)$ /sendy/t.php?i=$1 last;
rewrite ^/sendy/w/([a-zA-Z0-9/]+)$ /sendy/w.php?i=$1 last;
rewrite ^/sendy/unsubscribe/(.*)$ /sendy/unsubscribe.php?i=$1 last;
rewrite ^/sendy/subscribe/(.*)$ /sendy/subscribe.php?i=$1 last;
}
location = /sendy {
return 302 https://$host$request_uri/;
}
location = /sendy/ {
return 302 https://$host${request_uri}index.php;
}

Trong trường hợp bạn không sử dụng https, bạn lưu ý chỉnh sửa lại https sang http cho phù hợp.

Rate This Article

Leave A Comment?