Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server trên Ubuntu dùng MinIO

Giới thiệu

Object storage – lưu trữ đối tượng hay lưu trữ hướng đối tượng, là một cơ chế lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng các đơn vị riêng biệt, gọi là objects. Các objects sẽ được lưu trữ theo cơ chế ngang hàng và chứa dữ liệu của chính nó, meta data và id định danh.

MinIO là một open-source object storage server lưu trữ các dữ liệu phi cấu trúc như ảnh, video, các file ảnh (image) của các máy ảo, containers và log như một đối tượng (object).

Các bước cài đặt

Để cài đặt Object Storage Server trên Ubuntu dùng MinIO, đầu tiên, ta cần update Ubuntu thông qua lệnh:

apt-get update

Ta cũng cần cài đặt wget bằng lệnh:

apt-get install wget

Tiếp theo ta sẽ tiến hành download file binary của MinIO. Tuỳ theo kiến trúc của CPU mà ta sẽ tải file binary tương ứng

#64-bit Intel

wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio

#ppc64le
wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-ppc64le/minio
Ta tiến hành cấp quyền thực thi cho file binary vừa tải về:
chmod +x minio

Ta cũng cần move file binary này sang /usr/local/bin mv minio /usr/local/bin
Để bảo mật hơn, ta sẽ tiến hành tạo một user và group có tên là minio-user và cho minIO thực thi ở quyền này thay vì quyền root

useradd -r minio-user -s /sbin/nologin

chown minio-user. /usr/local/bin/minio

Ta cũng cần phải chọn một directory sẽ chứa dữ liệu, giả sử ở đây kỹ thuật chọn thư mục /minio và một directory sẽ chứa các config của minIO, kỹ thuật chọn thư mục /etc/minio

mkdir /minio

chown minio-user. /minio

mkdir /etc/minio

chown minio-user. /etc/minio

Ta cần khai báo một số biến môi trường bằng cách sử dụng vi (hoặc nano) để thêm nội dung sau vào file /etc/default/minio

MINIO_VOLUMES="/minio/"
MINIO_OPTS="-C /etc/minio --address 103.97.125.161:9000"

Trong đó

  • MINIO_VOLUMES là directory sẽ chứa dữ liệu đã tạo ở trên
  • -C flag khai báo nơi sẽ chứa các file config của minIO
  • –address khai báo IP của server/VPS chạy minIO, kèm theo port

Tiếp theo, để minIO có thể chạy như một service, ta sẽ tải về Minio Systemd Startup Script và move vào /etc/systemd/system

curl -O https://raw.githubusercontent.com/minio/minio-service/master/linux-systemd/minio.service

mv minio.service /etc/systemd/system

Tiếp theo ta dùng lệnh sau để mở port 9000 trên server:
ufw allow 9000
Vậy là quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, tiếp theo ta sẽ tiến hành start service
systemctl daemon-reload
systemctl enable minio
systemctl start minio

Sau đó, ta có thể kiểm tra lại status của service bằng lệnh
systemctl status minio

Như hình trên là minIO đã start thành công.

Tiếp theo ta cần lấy thêm 2 thông tin, accessKey và secretKey để tiến hành đăng nhập. 2 thông tin này sẽ được lưu ở /minio/.minio.sys/config/config.json

Ta có thể lấy ra như sau:

grep 'accessKey\|secretKey' /minio/.minio.sys/config/config.json

Sau đó ta dùng trình duyệt truy cập vào đường dẫn http://IP:9000 thì sẽ thấy giao diện như sau:

Ta nhập Access Key và Secret Key được lấy được để tiến hành đăng nhập

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cài đặt Object Storage Server trên Ubuntu dùng MinIO.

Rate This Article

Leave A Comment?