Hướng dẫn cài đặt Ngx_page_speed

Chào mọi người.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Ngx_page_speed với Nginx trên CentOS 7.

Giới thiệu.

Ngx_page_speed là một module được thiết kế bởi Google dùng tăng tốc website và giảm thời gian load bằng cách tự động áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa page và các thành phần tĩnh như CSS, Javascript,.. khiến cho dung lượng cần tải của website được giảm xuống.

Cài đặt.

Chuẩn bị.

  • Mọi người chuẩn bị giúp mình một VPS/Server sử dụng CentOS 7.
  • Tài khoản Root hoặc tài khoản có quyền sudo ở VPS/Server trên.

Cài Đặt.

Để cài đặt Ngx_pagespeed với Nginx thay vì tự download nginx source về và tiến hành build thì mình sẽ sử dụng script do chính ngx_pagespeed cung cấp để cài đặt.

Tiến hành chạy câu lệnh sau để download và chạy script cài đặt Ngx_pagespeed và Nginx.

bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) --nginx-version latest

 

Script sẽ tiến hành tự động cài đặt các gói hỗ trợ cần thiết.

Tương tự với việc tự build Nginx từ source, script cho phép bạn cấu hình các module và cài đặt của Nginx.

Mọi người có thể tùy chỉnh tùy ý của mọi người, ở đây mình mình sẽ tiến hành cấu hình thư mục lưu file log, file pid và User chạy Nginx với tùy chọn sau :

--user=nobody --group=nobody --pid-path=/var/run/nginx.pid ${PS_NGX_EXTRA_FLAGS}

Script sẽ hỏi lại một lần nữa trước khi tiến hành cấu hình Nginx để build.

Tiếp theo bạn chọn Yes để Script tiến hành build và cài đặt Nginx.

Cài đặt Ngx_pagespeed và Nginx hoàn tất sẽ có thông báo như hình sau.

Sau khi Ngx_pagspeed và Nginx đã được cài đặt thì ta cần tạo file script khởi động cho Nginx cho Nginx được build từ source nên sẽ không file script khởi động.

Đầu tiên ta tạo symlink cho 2 file sau:

ln -s /usr/local/nginx/conf/ /etc/nginx

ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/sbin/nginx

Sau đó ta tạo file script tại đường dẫn “/lib/systemd/system/nginx.service” và cấp quyền thực thi cho file đó.

vi /lib/systemd/system/nginx.service

chmod +x /lib/systemd/system/nginx.service

Về nội dung file script mọi người có thể truy cập đường link này để lấy nhé.

Sau khi tạo file script xong, tiến hành thử khởi động Nginx.

Như vậy là Nginx đã được cài đặt và hoạt động bình thường, tiếp đến chúng ta sẽ tiến hành cấu hình Ngx_pagespeed kết nối với Nginx.

Chúng ta tạo một thư mục để chứa ngx_pagespeed_cache và cấp quyền cho Nginx truy cập thư mục đó.

mkdir -p /var/ngx_pagespeed_cache

chown -R nobody:nobody /var/ngx_pagespeed_cache

Tiếp theo, chỉnh sửa lại file cấu hình của website mà chúng ta sẽ sử dụng Ngx_pagespeed, ở đây website của mình sử dụng là dtthanh.com.

Mình sẽ tạo file cấu hình Virtualhost cho website này bằng câu lệnh sau:

vi /etc/nginx/conf/dtthanh.com

Nội dung của file cấu hình:

Trong đó thì phần để cấu hình ngx_pagespeed cho website  dtthanh.com sẽ là đoạn cấu hình sau.

Lưu ý : phần cấu hình ngx_pagespeed cho website mọi người phải đặt vào trong Block Server nhé.

pagespeed on;

# Needs to exist and be writable by nginx.  Use tmpfs for best performance.
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

# Ensure requests for pagespeed optimized resources go to the pagespeed handler
# and no extraneous headers get set.
location ~ "\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+" {
  add_header "" "";
}
location ~ "^/pagespeed_static/" { }
location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon$" { }

Sau cùng ta tiến hành khởi động lại Nginx và kiểm tra xem website đã sử dụng ngx_pagespeed hay chưa.

Để kiểm tra thì ta sẽ sử dụng câu lệnh :

curl -I -p http://domain.com | grep X-Page-Speed

Nếu thành công, kết quả sẽ được như hình sau :

Hoặc mọi người cũng có thể truy cập website sau để kiểm tra : https://ismodpagespeedworking.com/

Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách cài đặt ngx_pagespeed trên Nginx  theo kinh nghiệm của mình, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết bài viêt.

Tài Liệu Tham Khảo

https://www.modpagespeed.com/doc/build_ngx_pagespeed_from_source

https://www.modpagespeed.com/doc/configuration

 

Tagged:

Rate This Article