Hướng dẫn cài đặt Mysql Replication mô hình Master-Slave

GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH MYSQL REPLICATION

Trong mô hình MSQL Replication này, mọi thay đổi trên MSQL Master đều sẽ được tự động thực hiện trên MYSQL Slave, luôn luôn đảm bảo dữ liệu trên MYSQL master và Slave giống nhau. Tại thời điểm bình thường, mọi request sẽ được đưa vào MYSQL master. Khi Mysql Master gặp sự cố, request sẽ được đẩy cho MYSQL Slave xử lý.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT

Cài đặt mysql 5.6

 • Tại mô hình này, cần 2 VPS cài đặt Mysql, ta sẽ sử dụng 2 VPS 61.14.232.23 và 61.14.232.76.
 • Tiến hành cài đặt mysql tại 2 VPS này.
 • Cài đặt các repo cần thiết

yum install epel-release

yum upgrade ca-certificates --disablerepo=epel

rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

 • Tiến hành cài đặt mysql 5.6

yum install mysql-server

 • Khởi động mysql

service mysqld start

 • Cài đặt mật khẩu cho mysql

mysqladmin –u root password ‘5Q5SzWfDXpawazud’

Cấu hình Mysql Replication

Tại VPS Master: IP: 61.14.232.23
 • Cấu hình lại file /etc/my.cnf
 • Thêm các dòng sau nếu chưa có

server-id=1

relay-log = /var/lib/mysql/mysql-relay-bin

relay-log-index = /var/lib/mysql/mysql-relay-bin.index

log-error = /var/lib/mysql/mysql.err

master-info-file = /var/lib/mysql/mysql-master.info

relay-log-info-file = /var/lib/mysql/mysql-relay-log.info

log-bin = /var/lib/mysql/mysql-bin

 • Khởi động lại mysqld

service mysqld restart

 • Cấu hình mysql master

mysql –u root –p

 • Tạo user ‘repl’ và phân quyền cho user trong replication

grant replication slave on *.* to repl@'61.14.232.76' identified by 'MYSQL!#$%^';

 • Kiểm tra thông tin của Master

show master status;

 • Lưu lại thông tin file và Position
Tại VPS Slave IP:61.14.232. 23
 • Chỉnh sửa lại thông tin file /etc/my.cnf

vi /etc/my.cnf

server-id=2

relay-log = /var/lib/mysql/mysql-relay-bin

relay-log-index = /var/lib/mysql/mysql-relay-bin.index

log-error = /var/lib/mysql/mysql.err

master-info-file = /var/lib/mysql/mysql-master.info

relay-log-info-file = /var/lib/mysql/mysql-relay-log.info

log-bin = /var/lib/mysql/mysql-bin

 • Khởi động lại mysqld

service mysqld restart

 • Cấu hình mysql slave

mysqld –u root –p

stop slave;

 • Chỉnh lại thông tin connect tới master với thông tin vừa lưu

CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='61.14.232.23', MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='MYSQL!#$%^', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000004', MASTER_LOG_POS=537;

 • Khơi động lại slave

start slave

 • Kiểm tra lại Slave

show slave status\G

Tiến hành kiểm tra quá trình sao lưu giữa các VPS

 • Tại VPS master tạo 1 database test

create database test3;

use test3;

create table user (c int);

insert into user (c) values (1);

select * from user;

 • Tại VPS Slave kiểm tra database đã được sync sang chưa

use test3;

select * from user;

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công Mysql Replication.

Rate This Article

Leave A Comment?