Hướng dẫn cài đặt Mongodb server trên CentOS

Chào các bạn, hôm nay kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt mongodb trên CentOS

 • Giới thiệu
  MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL phổ biến nhất được biết bằng C++. MongoDB là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu, nó lưu trữ dữ liệu trong các document dạng JSON với schema động rất linh hoạt. Nghĩa là bạn có thể lưu các bản ghi mà không cần lo lắng về cấu trúc dữ liệu như là số trường, kiểu của trường lưu trữ. Tài liệu MongoDB tương tự như các đối tượng JSON
 • Cài đặt

  Cấu hình các gói quản lý hệ thống (yum)
  Tạo 1 file như sau
  vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.4.repo
  Sau đó gián nội dung sau vào file vừa tạo và lưu lại
  [mongodb-org-3.4]
  name=MongoDB Repository
  baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.4/x86_64/
  gpgcheck=1
  enabled=1
  gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.4.asc

  Cài đặt mongodb

  yum install -y mongodb-org

  Start mongodb

  service mongod start
  

  Các thao tác sử dụng cơ bản với mongodb

 • Tạo và sử dụng databse
  Cú pháp:
  use <databasename>;
 • Liệt kê database
  Cú pháp:
  show dbs
 • Tạo collection
  Cú pháp:
  db.createCollection(tên)

 • Hiển thị danh sách collection
  Cú pháp:
  show collections

  Như vậy là ta đã hoàn tất việc cài đặt mongodb trên CentOS.
  Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?