Hướng dẫn cài đặt Jupyter Notebook trên CentOS 7

Chào mọi người,

Trong bài viết này Kỹ thuật sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Jupyter Notebook trên CentOS 7.

Jupyter Notebook là gì?

Jupyter Notebook là một phần trong dự án Jupyter. Nó tạo một môi trường giả lập có sẵn các tính năng để mọi người có thể chạy thử code ở trên trình duyệt web. Một số ngôn ngữ được hỗ trợ như Python, C++, Ruby, Julia,…

Hướng dẫn cài đặt

Cập nhật hệ thống và Cài các gói cơ bản

Đầu tiên ta sẽ cập nhật phần mềm trên CentOS 7 và cài một số gói cơ bản, cập nhật xong ta reboot Server.

yum update -y
yum install bzip2 -y
shutdown -r now

Tạo một user chạy Jupyter Notebook

Để an toàn, ta sẽ không chạy Jupyter Notebook dưới quyền root và nên chạy với quyền một user thường.

useradd -m jupyter
passwd jupyter

Đăng nhập với user là jupyter

su - jupyter

Cài đặt Jupyter Notebook bằng Anaconda

Tải về Anaconda và cài đặt:

wget http://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-4.1.1-Linux-x86_64.sh
sudo bash Anaconda3-4.1.1-Linux-x86_64.sh

Bắt đầu sẽ được hỏi:

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>

Chỗ này nhấn ENTER để tiếp tục. Sẽ xuất hiện một số thỏa thuận khi chấp nhận cài đặt Anaconda, nhấn SPACE để lướt qua đoạn này, đến phần:

Do you approve the license terms? [yes|no]
>>>

Gõ “yes” và ENTER để tiếp tục.

Hiện ra thông báo hỏi muốn cài đặt Anaconda vào vị trí nào:

Anaconda3 will now be installed into this location:
/root/anaconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/root/anaconda3] >>>

Chỗ này nên để là /opt/anaconda3ENTER, trình cài đặt sẽ bắt đầu chạy.

Khi cài xong thì trình cài đặt sẽ hỏi bạn là có muốn thêm đường dẫn thư mục cài đặt Anaconda vào PATH trong file /root/.bashrc không:

Do you wish the installer to prepend the Anaconda3 install location
to PATH in your /root/.bashrc ? [yes|no]
[no] >>>

Chỗ này ENTER, ta sẽ thêm vào file /etc/profile để áp dụng cho tất cả các user:

sudo cp /etc/profile /etc/profile_backup
echo 'export PATH=/opt/anaconda3/bin:$PATH' | sudo tee -a /etc/profile
source /etc/profile
echo $PATH

Cấu hình Jupyter Notebook

Tạo tập tin cấu hình:

jupyter notebook --generate-config

Tập tin cấu hình sẽ được tạo và lưu tại vị trí: /home/jupyter/.jupyter/jupyter_notebook_config.py

Để an toàn, ta sẽ tạo mật khẩu cho Jupyter Notebook Server:

python
>>> from notebook.auth import passwd
>>> passwd()
Enter password:<your-password>
Verify password:<your-password>
'sha1:<your-sha1-hash-value>'
>>> Ctrl+Z

Lưu lại đoạn ‘sha1:…’ để lát sử dụng.

Tạo một chứng chỉ tự kí để lát ta có thể chạy đường dẫn truy cập Jupyter Notebook Server ở dạng https:

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout jkey.key -out jcert.pem

Kết quả của câu lệnh trên sẽ tạo ra 2 file jcert.pemjkey.key khớp với nhau lưu lại /home/jupyter/.

Giờ ta sẽ mở tập tin cấu hình Jupyter Notebook được tạo lúc nãy lên:

vi /home/jupyter/.jupyter/jupyter_notebook_config.py

Ta sẽ tìm đến các dòng sau:

# c.NotebookApp.certfile = ''
# c.NotebookApp.keyfile = ''
# c.NotebookApp.ip = 'localhost'
# c.NotebookApp.open_browser = True
# c.NotebookApp.password = ''
# c.NotebookApp.port = 8888

Và sửa lại thành:

c.NotebookApp.certfile = '/home/jupyter/jcert.pem'
c.NotebookApp.keyfile = '/home/jupyter/jkey.key'
c.NotebookApp.ip = '*'
c.NotebookApp.open_browser = False
c.NotebookApp.password = 'sha1:<your-sha1-hash-value>'
c.NotebookApp.port = 8888

Cấu hình tường lửa mở port 8888:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8888/tcp --permanent
sudo systemctl restart firewalld.service

Khởi động Jupyter Notebook Server

Để khởi động Jupyter Notebook Server thì ta chỉ cần gõ lệnh:

jupyter notebook

Thế nhưng vì không thể lúc nào cũng mở session ssh để giữ cho Server luôn mở nên ta nên chạy Jupyter Notebook Server trong screen để tiện cho việc tắt mở Server lúc cần:

screen -S jupyterserver

Ta sẽ tạo một thư mục dành riêng cho Jupyter Notebook:

mkdir workdirectory

cd workdirectory

jupyter notebook

Nhấn Ctrl+D để lưu lại screen đang làm việc.

Sau này muốn mở lại screen đó thì gõ

screen -r jupyterserver

Vậy là đã khởi động Jupyter Notebook Server xong, ta có thể truy cập vào trình duyệt theo đường dẫn:

https://<IP của CentOS7>:8888

Sẽ gặp thông báo nhập mật khẩu, bạn nhập mật khẩu được tạo ở bước cấu hình Jupyter Notebook vào để đăng nhập.

Kết quả:

Vậy là đã xong bài hướng dẫn cài đặt Jupyter Notebook trên CentOS7.

Về phần sử dụng thì mọi người có thể tự tìm hiểu thêm nhé.

Thân!

Rate This Article

Leave A Comment?