Hướng dẫn cài đặt Dante trên Ubuntu 14.04

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DANTE SOCKS SERVER LÊN UBUNTU 14.04.

Xin chào các bạn!

Đến với bài viết này kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SOCKS server mang tên Dante lên linux Ubuntu 14.04. Đầu tiên kỹ thuật xin giới thiệu sợ bộ về SOCKS server để các bạn có thể hiểu sơ bộ về SOCKS server là gì.

  • SOCKS là 1 dạng giao thức – Protocol mà Proxy Server sử dụng để chấp nhận các yêu cầu – Request từ phía client (máy tính gửi đi) trong 1 hệ thống mạng của công ty, doanh nghiệp… mà từ đó được chuyển tiếp – Forward đến Internet.
  • Server Sock sẽ xử lý các yêu cầu – Request từ phía client, đằng sau lớp tường lừa của hệ thống mạng doanh nghiệp, công ty, đồng thời có nhiệm vụ cho phép hoặc từ chối các Request, dựa vào điểm tới cuối cùng của các Request đó, hoặc thông tin nhận diện tài khoản của User. Một khi kết nối và tần suất các Request được thiết lập, các tín hiệu trả về từ phía server sẽ theo các giao thức bình thường và hiển thị trên máy tính của người dùng.

Để cài đặt Dante SOCKS server các bạn có thể thự hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Dante-server.

Các bạn dùng lệnh sau để cài đặt Dante-server từ kho ứng dụng của ubuntu:

apt-get install dante-server

Sau khi chúng ta cài đặt thành công dante-server ta tiếp tục thực hiện bước tiếp theo.

Bước 2: Cấu hình dante SOCKS server.

Để thực hiện cấu hình ta cần chỉnh sửa tập tin dated.conf, ta dùng lệnh sau để mở tập tên đấy lên:

vi /etc/danted.conf

Ta thực hiện chỉnh sửa và thêm các nội dung như sau vào file.

#logoutput: stderr
logoutput: syslog

#the above line will send any logs to /var/log/syslog instead to a terminal
internal: venet0:0 port = 1080
internal: 127.0.0.1 port = 1080

external: venet0:0 (hoặc IP của server)

method: username none
#the above puts no username or password. Access will instead be controlled via client ip address/range.
#if there is no username or password - then danted socks server needs to run as nobody, i.e.

#method: pam
# if you choose to use pam instead - a valid username&password as required for sshing to the socks server is required.
#Note: not sure if proxy login details are sent in clear text.
user.privileged: root
user.notprivileged: nobody
user.libwrap: nobody

client pass {
 from: 127.0.0.0/8 port 1-65535 to: 0.0.0.0/0
}
client block {
 from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
 log: connect error
}
client pass {
 from: 0.0.0.0/0 port 1-65535 to: 0.0.0.0/0
}
#Finally block other traffic
block {
 from: 0.0.0.0/0 to: 127.0.0.0/8
 log: connect error
}
pass {
 from: 127.0.0.0/8 to: 0.0.0.0/0
 protocol: tcp udp
}
pass {
 from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
 protocol: tcp udp
}

Sau khi thêm xong ta lưu lại và thoát ra. Ta tiến hành stop và start lại dịch vụ dante server bằng 2 dòng lệnh sau:

/etc/init.d/danted stop
/etc/init.d/danted start

Nếu sau khi thực hiện lệnh start lại dịch vụ mà không báo lỗi gì và nhận được các thông báo như sau thì chúng ta đã cài đặt thành công và cấu hình danted đã hoạt động được.

Starting Dante SOCKS daemon: Mar 29 00:23:43 (1490761423) danted[832]: socks_seteuid(): old: 0, new: 0
Mar 29 00:23:43 (1490761423) danted[832]: socks_reseteuid(): current: 0, new: 0
Mar 29 00:23:43 (1490761423) danted[832]: socks_seteuid(): old: 0, new: 65534
Mar 29 00:23:43 (1490761423) danted[832]: socks_reseteuid(): current: 65534, new: 0
Mar 29 00:23:43 (1490761423) danted[832]: socks_seteuid(): old: 0, new: 65534
Mar 29 00:23:43 (1490761423) danted[832]: socks_reseteuid(): current: 65534, new: 0
danted.

Bước 3: Kiểm tra kết nối của dante server.

Đến đây các bước cài đặt và cấu hình đã hoàn thành, đến bước này chúng ta dùng lệnh sau để kiểm tra lại các kết nối của dante server.

 netstat -n -a

sau đó các bạn kiểm tra xem cổng 1080 đã giao tiếp được hay chưa, nếu như đã kết nối được thì sẽ có kết quả như sau:

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 61.14.232.104:1080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:1080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 61.14.232.104:22 128.199.178.235:52137 ESTABLISHED
tcp 0 0 61.14.232.104:22 128.199.178.235:56804 ESTABLISHED
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN

Bước tiếp theo để sử dụng dante server các bạn cần cấu hinh socks tại trình duyệt để truy cập. Kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình sock tại firefox. Các bạn bật trình duyệt lên và chọn vào option.

Tiếp theo các bạn chọn vào “Advance” và chọn tab “Network”

Ở phần connection các bạn chọn vào Setting, sẽ hiện ra 1 popup, các  bạn điền thông tin như sau:

Sock host sẽ là địa chỉ IP của dante server.

Sau đó các bạn dùng trình duyệt firefox truy cập vào website thử:

Khi các bạn kiểm tra và có kết quả như hình trên thì các bạn đã cài đặt thành công, xin cám ơn các bạn đã đón xem.

Chúc các bạn thành công!

 

Rate This Article

Leave A Comment?