Hướng dẫn cài đặt công cụ monitor Cacti

GIỚI THIỆU VỀ CACTI

Cacti là một Network Graphing Tool, dùng để thu thập dữ liệu SNMP và các dữ liệu khác nhau ( Như thông tin của hệ thống, tình trạng liên kết mạng, không gian đĩa cứng v.v ) thành một RRD ( Được quản lý bởi RRD-Tool ) và có thể giám sát thông qua giao thức HTTP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CACTI

Cài đặt các thành phần cần thiết 

 • Cài đặt epel-release

yum install –y epel-release

 • Tắt SELinux

setenforce 0

 • Cài đặt httpd

yum install –y httpd httpd-devel

service httpd start

 • Cài đặt php

yum install –y php php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-snmp

 • Cài đặt MySQL

yum install –y mysql-server

 • Khởi động mysql

service mysqld start

 • Tiến hành cấu hình mysql

/usr/bin/mysql_secure_installation

 • Cài đặt net-snmp

yum -y install net-snmp net-snmp-utils

 • Khởi động dịch vụ snmp

service snmpd start

 • Cài đặt rrdtool

yum install –y rrdtool

 • Cấu hình cho các dịch vụ khởi động khi boot

chkconfig --level 345 httpd on

chkconfig --level 345 mysqld on

chkconfig --level 345 snmpd on

Cài đặt cacti

 • Sử dụng câu lệnh

yum install –y cacti

 • Tạo cơ sở dữ liệu cho cacti

mysql –u root –p

create database cacti;

grant all privileges on cacti . * to cacti@'localhost' identified by 'password' with grant option;

\q

 • Cài đặt cơ sở dữ liệu cho cacti

rpm -ql cacti | grep cacti.sql

Lệnh trên sẽ xuất ra đường dẫn của file csdl tạo cho cacti. Tại đây là

/usr/share/doc/cacti-0.8.8h/cacti.sql

 • dump database cho cacti

mysql -u root -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.8h/cacti.sql

 • Cấu hình file kết nối csdl cho Cacti

vi /etc/cacti/db.php

 • Điền các thông số cần thiết như user, password, tên database đã tạo ở bược trước

 • Cấu hình Alias của Cacti cho phép truy cập từ internet

vi /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

 • Tìm và chỉnh sửa các giá trị Require localhost thành Require all granted và Allow from all.

 • Chỉnh sửa cron cho cacti

vi /etc/cron.d/cacti

 • bỏ comment cho cron

 • Tạo thư mục chứa file log cho cacti

mkdir /usr/share/cacti/logs/

 • Khởi động lại httpd

service httpd restart

 • Truy cập thư mục cài đặt cacti bằng trình duyệt web và tiến hành cài đặt

 • Chọn new install

 • Chỉnh lại đường dẫn tới file log và finish

 • Đăng nhập vào cacti với user/pass mặc định là admin/admin

 • Tạo pass mới cho user admin

 • Kiểm tra lại permission của các thư mục

chmod -R 775 /usr/share/cacti/plugins/

chmod -R 775 /usr/share/cacti/logs/

chmod -R 775 /usr/share/cacti/rra/

chown -R cacti:apache /usr/share/cacti/rra

Add Device vào Cacti

 • Chọn device tại menu chính

 • Chọn Add

 • Điền các thông tin cần thiết như
  • Description vá Hostname ( IP thiết bị )

 • Kiểm tra version phù hợp với version của thiết bị và điền SNMP Community và chọn create

 • Nếu connect thành công sẽ có thông tin của Host tại phần trên cùng của màn hình

 • Và thông tin snmp tại phía dưới cùng

Tạo Graph

 • Tạo graphs tại góc trên bên phải của trang cài đặt device

 • Chọn thông số cần tạo ( tại đây là port switch ) Kiểu Graphs và chọn create

 • Tạo Graph tree cho Graph vừa tạo

 • Chọn tên cho tree và chọn create

 • Tiến hành add graph vào graph tree
 • Chọn Graphs management

 • Chọn Graph cần add và chọn Place on a Tree ( Graph Test )

*Lưu ý: Sau khi tạo graph, thường phải sau 5 phút RRD mới tạo các thông số của graphs trong thư mục /usr/share/cacti/rra. Do đó thường sẽ có lỗi ko tìm thấy file rrd của graph khi vừa tạo xong graph. Sau 5 phút Graph sẽ hoạt động bình thường.

Cài đặt và phân quyền user ( Chỉ cho phép xem graph được phép ):

 • Chọn user managerment tại menu chính của cacti

 • Chọn Add

 • Điền các thông tin như: user, password, Chọn Enable user, và cho user view Graphs rồi Create.

 • Sau khi create xong chọn tab Graph Permission. Chọn Deny để chặn quyền truy cập tới tất cả các Graphs ngoại trừ graph được chọn.

 • Chọn Graph muốn cho User quyền xem > Add > Lưu lại

Rate This Article

Leave A Comment?