Cài đặt và sử dụng Rust trên Linux

Cài đặt và sử dụng Rust trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Rust trên Linux.

Rust là ngôn ngữ lập trình đa mô hình, cấp cao, có mục đích chung được thiết kế cho hiệu suất và an toàn, đặc biệt là đồng thời an toàn được tạo ra vào năm 2006 bởi Graydon Hoare như một dự án phụ khi đang là developer tại Mozilla.  Rust pha trộn hiệu suất của các ngôn ngữ như C ++ với cú pháp thân thiện hơn, tập trung vào code an toàn và được thiết kế tốt giúp đơn giản hóa việc phát triển. Các phần của trình duyệt Firefox của Mozilla được viết bằng Rust và các nhà phát triển tại Microsoft được cho là sử dụng nó để mã hóa lại các phần của hệ điều hành Windows.

Cài đặt Rust

Với bài hướng dẫn này Rust sẽ được tiến hành cài đặt trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của Rust đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút

Cài đặt Rust

Sau khi đã tiến hành cập nhật hệ thống hoàn tất thì chúng ta tiến hành cài đặt Rust bằng câu lệnh sau đây:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Tại đây Rust hiển thị một số chi tiết cơ bản về cài đặt, bao gồm vị trí của các thư mục mặc định và cài đặt môi trường cho các thành phần khác nhau của nó:

Sau đó, nó cung cấp ba lựa chọn sau:

Để chấp nhận các giá trị mặc định và tiến hành cài đặt, hãy nhập 1. Để tùy chỉnh cài đặt Rust, trước tiên hãy xem kỹ thông tin về các cài đặt khác nhau và lưu ý mọi thay đổi cần thiết. Sau đó, nhập 2 để bắt đầu quá trình tùy chỉnh. Khi quá trình hoàn tất, Rust xác nhận cài đặt thành công.

Để áp dụng các thay đổi về môi trường sử dụng lệnh sau:

source $HOME/.cargo/env

Tiếp theo khi cài đặt thành công Rust chúng ta có thể kiểm tra phiên bản của ứng dụng Rust như sau:

rustc --version

Sử dụng Rust

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình, chương trình “Hello, World” luôn đặt bắt đầu với mọi ngôn ngữ lập trình. Hướng dẫnnày giải thích cách tạo, viết, biên dịch và chạy một chương trình trong Rust.

Tạo một thư mục có tên là “Demo” để lưu trữ tất cả các dự án Rust. Sau đó, tạo một thư mục con cho dự án “Hello World” và chuyển vào thư mục mới.

mkdir ~/demo

cd demo

mkdir helloword

cd helloword/

Tạo một file có tên hello.rs bên trong thư mục helloword. Tất cả các tệp Rust phải kết thúc bằng phần mở rộng .rs.

touch hello.rs

Thực hiện sử dụng trình soạn thảo văn bản như: vi, vim, nano để tiến hành mở file hello.rs thực hiện tiến hành thêm đoạn code rust vào:

fn main() {
println!("Hello, world!");
}

Tiến hành lưu lại file hello.rs . Tiếp theo chúng ta sẽ biên dịch chương trình bằng trình biên dịch Rust thực thi lệnh sau:

rustc hello.rs

Chạy chương trình từ thư mục hello bằng cách chỉ định tên của tệp thực thi:

./hello

Cập nhật hoặc gỡ cài đặt Rust

Để có thể cập nhật Rust chúng ta thực thi lệnh sau:

rustup update

Khi chúng ta muốn gỡ cài đặt Rust thì chỉ cần thực thi lệnh bên dưới là có thể gỡ cài đặt Rust:

rustup self uninstall

Vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt sử dụng Rust trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article