Cài đặt và sử dụng Golang trên Linux

Cài đặt và sử dụng Golang trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Golang trên Linux.

Golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở do Google phát triển. Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy và hiệu quả. Nó độc lập với nền tảng và có thể được cài đặt trên Linux, Windows và macOS.

Cài đặt Golang

Với bài hướng dẫn này Golang sẽ được tiến hành cài đặt trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của Golang đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút.

Cài đặt Golang

Trước tiên, chúng ta cần tiến hành tải xuống phiên bản Go mới nhất từ ​​trang web chính thức của họ bằng lệnh sau:

wget https://golang.org/dl/go1.17.1.linux-amd64.tar.gz

Sau khi tải xuống Go thành công, chúng ta thực hiện giải nén tệp đã tải xuống vào thư mục “/usr/local”:

tar -xzf go1.17.1.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/

Điều chỉnh thư mục Go vào biến $PATH

Bằng cách thêm vị trí của thư mục Go vào biến môi trường $PATH, hệ thống sẽ biết nơi tìm các tệp nhị phân thực thi của Go.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách thêm dòng sau vào “/etc/profile” (đối với cài đặt trên toàn hệ thống) hoặc “$HOME/.profile” tệp (đối với cài đặt người dùng hiện tại):

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

Tiến hành save file và sau đó bật biến môi trường PATH bằng lệnh sau:

  • Đối với thêm vào “/etc/profile” thì sử dụng lệnh sau:

source /etc/profile

  • Đối với thêm vào “$HOME/.profile” thì sử dụng lệnh sau:

source ~/.profile

Sau đó chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Go đã cài đặt:

root@ubuntu20:~# go version
go version go1.17.1 linux/amd64

Sử dụng Golang

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình, chương trình “Hello, World” luôn đặt bắt đầu với mọi ngôn ngữ lập trình. Hướng dẫn này giải thích cách tạo, viết, biên dịch và chạy một chương trình trong Golang.

Tạo một thư mục có tên là “Demo” để lưu trữ tất cả các dự án Golang. Sau đó, tạo một thư mục con cho dự án “Hello World” và chuyển vào thư mục mới.

mkdir ~/demo

cd demo

mkdir helloword

cd helloword/

Tạo một file có tên hello.go bên trong thư mục helloword. Tất cả các tệp Rust phải kết thúc bằng phần mở rộng .go.

touch hello.go

Thực hiện sử dụng trình soạn thảo văn bản như: vi, vim, nano để tiến hành mở file hello.go thực hiện tiến hành thêm đoạn code golang vào:

package main

import "fmt"
func main() {
    fmt.Printf("Hello, World")
}

Lưu lại file, tiếp theo sẽ tạo file “go.mod”:

vi go.mod

Thêm dòng sau:

module example.com/mod

Lưu lại file, và tiến hành build chương trình golang bằng lệnh sau:

go build

Sau đó chạy chương trình của chúng ta bằng lệnh sau:

root@ubuntu20:~/demo/helloword# ./mod
Hello, World

Vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt sử dụng Golang trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article