Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu

Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu.

Node Version Manager (NVM) cho phép chúng ta cài đặt và chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau của Node.JS bằng dòng lệnh.

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối thiểu tổng chi phí và tối đa khả năng mở rộng.

Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu

Với bài hướng dẫn này NVM và Node.JS sẽ được tiến hành cài đặt trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS.

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của NVM và Node.JS đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút.

Cài đặt NVM

Cài đặt NVM tự động:

Để tiến hành cài đặt NVM tự động chúng ta thực thi lệnh sau

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash

Thực hiện kiểm tra phiên bản NVM:

nvm -v
0.38.0

Cài đặt NVM thủ công:

Thực thi lệnh sau cài đặt phiên bản NVM mới nhất vào $HOME/.nvm

export NVM_DIR="$HOME/.nvm" && (
    git clone https://github.com/nvm-sh/nvm.git "$NVM_DIR"
    cd "$NVM_DIR"
    git checkout `git describe --abbrev=0 --tags --match "v[0-9]*" $(git rev-list --tags --max-count=1)`
  ) && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"

Tiến hành chỉnh sử file ~/.bashrc:

vi ~/.bashrc

Thực hiện thêm dòng sau vào file ~/.bashrc:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Tiếp theo cần reload lại file ~/.bashrc bằng cách thực thi lệnh bên dưới:

source ~/.bashrc

Thực hiện kiểm tra phiên bản NVM:

nvm -v
0.38.0

Cài đặt Node.JS

Để cài đặt một phiên bản cụ thể của Node.JS, chúng ta cần chỉ định phiên bản mong muốn.

nvm install 16.10.0

Để cài đặt phiên bản mới nhất của node, hãy sử dụng node là một bí danh cho phiên bản mới nhất.

nvm install node

Kiểm tra phiên bản Node.JS đã được cài đặt:

node -v
v16.10.0

Vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt NVM Node.JS trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS.

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Rate This Article