Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 6

Chào các bạn,

Trong bài này Kỹ Thuật sẽ hướng dẫn cách cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 6.

Khái niệm

Apache Tomcat là một Java Servlet được phát triển bởi Apache Software Foundation (ASF).

Với Servlets là bản sao Java của các kỹ thuật trình bày nội dung Web động khác như là PHP, CGIASP.NET.

Tomcat là một Application Server thi hành các ứng dụng Java ServletJavaServer Pages (JSP), và trả về cho Apache các file html tĩnh để Apache trả request cho client. (Wikipedia)

Tướng tự như một mô hình Webserver LAMP dùng để xử lý các trang web chạy mã nguồn PHP thì Apache Tomcat + Database Server dùng để xử lý các trang web chạy mã nguồn Java.

Cài đặt JDK

Để cài đặt Apache Tomcat trên CentOS, đầu tiên ta cần phải cài đặt JDK (tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay những ứng dụng Java).

Trên CentOS 64bit, thực hiện các lệnh sau để tải JDK về và giải nén:

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u121-b13/e9e7ea248e2c4826b92b3f075a80e441/jdk-8u121-linux-x64.tar.gz"
# tar xzf jdk-8u121-linux-x64.tar.gz

Trên CentOS 32bit, thực hiện các lệnh sau để tải JDK về và giải nén:

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u121-b13/e9e7ea248e2c4826b92b3f075a80e441/jdk-8u121-linux-i586.tar.gz"
# tar xzf jdk-8u121-linux-i586.tar.gz

Cài đặt JDK:

# cd /opt/jdk1.8.0_121/
# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_121/bin/java 2
# alternatives --config java
There is 1 program that provides 'java'. Selection    Command ----------------------------------------------- *+ 1           /opt/jdk1.8.0_121/bin/java Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1

Thiết lập đường dẫn javac và jar.

# alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_121/bin/jar 2
# alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_121/bin/javac 2
# alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_121/bin/jar
# alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_121/bin/javac
Kiểm tra version java đã được cài đặt:

[root@lantqxx jdk1.8.0_121]# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)
Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME:

# export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_121

Thiết lập biến môi trường JRE_HOME:

# export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_121/jre

Thiết lập biến môi trường PATH:

# export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin

Thêm 3 dòng vừa gõ vào file /etc/environment để tự động chạy khi khởi động hệ thống.

Cài đặt Apache Tomcat

Tạo tài khoản và thư mục tomcat.

#groupadd tomcat

#mkdir /opt/tomcat

#useradd -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Tải về Tomcat 8.5 và giải nén:

 #wget http://mirrors.viethosting.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.11/bin/apache-tomcat-8.5.11.tar.gz

# tar -zxvf apache-tomcat-8.5.11.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

Thiết lập quyền:

#cd /opt/tomcat #chgrp -R tomcat conf #chmod g+rwx conf #chmod g+r conf/* #chown -R tomcat logs/ temp/ webapps/ work/

Cấu hình cho Tomcat chạy như một dịch vụ:

#vi /etc/init.d/tomcat

Copy đoạn bên dưới và dán vào file, sau đó lưu lại:

#!/bin/bash

# description: Tomcat Start Stop Restart

# processname: tomcat

# chkconfig: 234 20 80

JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_121/

export JAVA_HOME

PATH=$PATH:$JAVA_HOME:$JRE_HOME

export PATH

CATALINA_HOME=/opt/tomcat

case $1 in

start)

sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

;;

stop)

sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

;;

restart)

sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

sleep 1

sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

;;

esac

exit 0

Cấp quyền thực thi cho tập tin /etc/init.d/tomcat

#chmod 755 /etc/init.d/tomcat

Cấu hình để tomcat tự động chạy khi reboot Server:

#chkconfig --add tomcat

#chkconfig --level 234 tomcat on

Tiến hành khởi động Tomcat:

#service tomcat start

Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /opt/jdk1.8.0_121/
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.

Để kiểm tra, truy cập vào địa chỉ http://<your ip>:8080

Tạo một servlet kiểm tra thời gian để đảm bảo nó chạy đúng.

# mkdir /opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes
# chown tomcat. /opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes
# cd /opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes
# vi daytime.java

# javac -classpath /usr/tomcat7/lib/servlet-api.jar daytime.java
# vi /usr/tomcat7/webapps/ROOT/WEB-INF/web.xml

Thêm vào giữa 2 dòng <web-app> – </web-app>

 <servlet>
     <servlet-name>daytime</servlet-name>
     <servlet-class>daytime</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
     <servlet-name>daytime</servlet-name>
     <url-pattern>/daytime</url-pattern>
  </servlet-mapping>

Truy cập địa chỉ http://<your ip>:8080/daytime để kiểm tra.

Hoàn thành bài hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 6.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?