Hướng dẫn xử lý lỗi “NIC Link is Down” trên CentOS

Lỗi “NIC Link is Down” xảy ra do adapter eth bị ngắt kết nối một cách ngẫu nhiên. Khi bạn cố gắng khởi động một interface eth, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “Timesync Tx Control register not set as expected”.

1. Nhận biết

Kiểm tra message log để biết thêm thông tin về lỗi

# tail -100f /var/log/messages

Lỗi liên quan đến trình điều khiển Intel Nics E1000e trên CentOS 6.x:

e1000e: eth0 NIC Link is Down
e1000e 0000:03:00.0: eth0: Reset adapter
e1000e 0000:03:00.0: eth0: Reset adapter unexpectedly
e1000e 0000:03:00.0: eth0: Timesync Tx Control register not set as expected
e1000e 0000:03:00.0: eth0: Cannot change link characteristics when SoL/IDER is active.

2. Nguyên nhân

Lỗi này xảy ra do trình điểu khiển Intel E1000e trên CentOS 6.x có vấn đề, các bạn có thể xem thêm thông tin tại link sau:

https://bugs.centos.org/view.php?id=6810
https://bugs.centos.org/view.php?id=6814

3. Cách khắc phục

Bước 1: Đăng nhập SSH bằng quyền root

Bước 2: Thêm pcie_aspm=off vào file cấu hình grub

# cd /boot/grub
# vi grub.conf

Thêm dòng “pcie_aspm=off” vào cuối dòng các tham số kernel

default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-431.el6.x86_64)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_host10588-lv_root nomodeset rd_NO_LUKS rd_MD_UUID=083ae648:88342690:2c5c8edb:4af053ee rd_LVM_LV=vg_host10588/lv_root SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_MD_UUID=8263fd2d:c008be86:08ead055:2b929ecf rd_LVM_LV=vg_host10588/lv_swap KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 rhgb quiet pcie_aspm=off
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img

Bước 3: Lưu và khởi động lại hệ thống

# reboot

Sau khi thực hiện các bước trên, bây giờ network đã hoạt động.

Rate This Article

Leave A Comment?