Lập lịch sao lưu tự động dự liệu trên DiretAdmin

Chào các Bạn,

Để việc backup diễn ra tự động có thể sử dụng tính năng cront job để cấu hình thời gian:

1. Với giao diện của DirectAdmin mục when

những tùy chọn cho phép tự động thực hiện backup.

6

2. Nếu sử dụng dòng lệnh các bạn có thể thực hiện

Bước 1: Chạy lệnh sau để đưa vào hàng đợi

echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local

%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&type=admin&value=multiple&when=now&where=l

ocal&who=all” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Bước 2: Vào cront sử dụng lệnh: crontab -e

cấu hình cho cron có thể tham khảo link sau:https://123host.vn/tailieu/kb/vps/linux-crontab-cac-vi-du-ve-cach-su-dung-crontab.html

ở đây mình cấu hình cho phép tư động backup lúc 23h59 phút hàng ngày.

unnamed-qq-screenshot20161010152620

– Trường hợp áp dụng cho 1 user chỉ định có thể cấu hình vào crontab dòng sau:

echo "action=backup&type=user&value=123host" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
Thay 123host bằng user cần thưc hiện.

Chúc Bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?