Hướng dẫn sao lưu toàn bộ dữ liệu trên command line trên DirectAdmin

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn cách backup full data sử dụng dòng lệnh như sau:

Bước 1: Chạy dòng lệnh sau:

echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&e

mail%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackup

s&owner=admin&type=admin&value=multiple&when=now&where=local&who=all” >>

/usr/local/directadmin/data/task.queue

4

Để đưa vào hàng đợi việc backup .

Bước 2: Tiếp tục thực hiện lệnh sau:

/usr/local/directadmin/dataskq d200

Lệnh này sẽ tạo tạo ta toàn bộ backup cho tất cả user được lưu vào thư mục /home/admin/admin_backup

5

– Trường hợp nếu muốn backup cho 1 user chỉ định có thể thao tác như sau:

Chạy dòng lệnh sau áp dụng cho 1 user chỉ định:

echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&l

ocal%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=123host&type=admin&value=multi

ple&when=now&where=local” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Thay user 123host bằng user cần backup

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?