Hướng dẫn khắc phục lỗi VNC “Too many security failures” trên Ubuntu

Bước 1: SSH vào VPS

Bước 2: Đóng một phiên làm việc vnc bằng lệnh sau:

vncserver -kill :1

Bước 3: Mở file /etc/vncserver/vncservers.conf và chỉnh sửa nội dung một user như sau:

VNCSERVERS=”1:user”
VNCSERVERARGS[1]=”-geometry 1920×1068 -depth 16 -BlacklistTimeout 0″

Thông số -BlacklistTimeout 0 sẽ không backlist ip khi nó cố gắng kết nối vnc vào vps.

Bước 4: Lưu lại và thoát ra

Bước 5: Khởi động lại phiên kết nối vnc

vncserver :1

 

Rate This Article

Leave A Comment?