Hướng dẫn fix lỗi VPS Windows XP không phân giải được tên miền khi mới cài đặt xong

MỤC ĐÍCH

Fix lỗi không phân giải được DNS trong khi vẫn có thể ping, connect tới port 53 của các DNS Servers bình thường.

THỰC HIỆN

Bước 1: Xoá các regedit key winsock

Tìm tới mục “Run” trên Start menu hoặc ấn tổ hợp phím “Windows + R

Gõ “regedit” rồi Enter.

Tìm tới nhánh sau:

HKLM/system/CurrentControlSet/services/

Xoá các key winsock và winsock2 ứng với:

HKLM/system/CurrentControlSet/services/winsock
HKLM/system/CurrentControlSet/services/winsock2

Bước 2: Xoá cấu hình Internet protocol đang sử dụng

Bật lại cửa sổ “Run” và gõ inf  sau đó Enter.

Tím file Nettcpip.inf sau đó copy ra một thư mục để backup.

Tiến hành chỉnh sửa file vừa tìm được, tìm tới mục [MS_TCPIP.PrimaryInstall] 

Chỉnh sửa:

Characteristics = 0xa0

Thành

Characteristics = 0x80

Lưu lại file trên.

Truy cập Control Panel > Network Connections

Bấm chuột phải vào Local Area Connection và chọn Properties

Tại General tab chọn Install > Protocol > Add

Tại cửa sổ Select Network Protocols chọn Have Disk

Tại mục Copy manufacturer’s files from  gõ C:\windows\inf và chọn OK

Chọn Internet Protocol (TCP/IP) > OK

Sau khi chọn OK, Bạn sẽ được quay lại cửa sổ Local Area Connection Properties, tại đây mục Uninstall đã có thể sử dụng được.

Tiến hành chọn Internet Protocol (TCP/IP) > Uninstall rồi khởi động lại VPS

Bỏ qua các thông báo hoặc lỗi khi tiến hành Uninstall

Bước 3: Cài đặt lại Internet protocol

Quay lại thư mục chưa file Nettcpip,inf,  Tiến hành chỉnh sửa lại các thay đổi từ:

Characteristics = 0x80

Thành:

Characteristics = 0xa0

Quay trở lại cửa sổ: Local area connection > Properties > General tab

Chọn InstallProtocol > TCP/IP rồi khởi động lại VPS.

Bỏ qua các thông báo hoặc lỗi khi tiến hành Uninstall

Như vậy bạn đã có thể phần giải DNS như bình thường.

 

Rate This Article

Leave A Comment?