Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ GRUB trên CentOS 7.x

GRUB = Grand Unified Boot Loader là trình khởi động máy tính nằm trong Master Boot Record (MBR) có trách nhiệm nạp kernel và Initial RAM Disk (có chứa một số tệp quan trọng và trình điều khiển thiết bị cần thiết để khởi động hệ thống) vào bộ nhớ.

Với tính năng chứng thực mật khẩu GRUB sẽ chỉ cho phép quản trị viên dùng các hoạt động tương tác với GRUB, những người không có thẩm quyền sẽ không thể vào hệ thống quá chế độ Singel User để thay đổi mật khẩu root hay tinh chỉnh các giá trị ở GRUB

TH 1: Bảo vệ GRUB với Plain Password

Bước 1: Login với user root

Bước 2: Tạo file backup grub.cfg

Chúng ta cần tạo file backup của grub.cfg để đề phòng trường hợp bị soát trong quá trình cấu hình

# cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig
# cp /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/10_linux.orig

Bước 3: Chỉnh sửa file 10_linux

# vi /etc/grub.d/10_linux

Thêm vào cuối file nội dung sau:

cat <<EOF
set superusers="admin"
password admin adminpassword
EOF

Bước 4: Tạo lại file gub.conf từ những cấu hình đã chỉnh sửa

# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

Bước 5: Khởi động lại hệ thống và kiểm tra

# reboot

Khởi động lại hệ thống và nhấn phím e để kiểm tra kết quả cấu hình. Bạn sẽ được yêu cầu nhập Ussername và Password:

TH 2: Bảo vệ GRUB với Encrypted Password

Bước 1: Login với user root

Bước 2: Tạo file backup của grub.cfg

Chúng ta cần tạo file backup của grub.cfg để đề phòng trường hợp bị soát trong quá trình cấu hình

# cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig
# cp /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/10_linux.orig

Bước 3: Tạo password mã hóa

# grub2-mkpasswd-pbkdf2

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cần tạo, sau đó pasword mã hóa tương ứng sẽ được tạo ra.

Bước 4: Chỉnh sửa file 10_linux

# vi /etc/grub.d/10_linux

Thêm nội dung sau vào cuối file

cat  <<EOF
set superusers="admin"
password_pbkdf2 admin
grub.pbkdf2.sha512.10000.7FDA76E1F6057AFC43EF6A35E15EA0380B32D9AF932DA5001EAF054403B7B72DE8480EF73B4AE1E93D49F1581B0E32A37ECC20DE7C8D8653DD37A8DA5074373F.62C585935D72E4C68E69FBCC2F4E7DF287932D6DB1AF7DF29187B7B28B602D80B47FCECD753B8575440AFACF915774105F0EBBA364CF1EDD6CB04A024946950B 
EOF

Bước 5: Tạo lại file gub.conf từ những cấu hình đã chỉnh sửa

# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

Bước 5: Khởi động lại hệ thống và kiểm tra

# reboot

Đến đây các bạn đã biết cách đặt mật khẩu nhằm bảo mật GRUB boot loader trên Linux rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công

Rate This Article

Leave A Comment?