Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên CentOS 7.x

Cách để đặt lại mật khẩu root trên CentOS 7 hoàn toàn khác so với CentOS 6. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn đặt lại mật khẩu root trên CentOs 7.

Lưu ý chỉ có thể khôi phục mật khẩu nếu GRUB2 boot loader không thiết lập mật khẩu bảo vệ.

1. Khởi động lại hệ thống vào GRUB để chỉnh sửa

2. Chọn Option e để edit

Tại menu khởi động, nhấn e để vào chỉnh sửa hạt nhân như hình bên dưới

3. Thay đổi ro thành rw và thêm dòng init=/sysroot/bin/sh

Tiếp theo, di chuyển xuống dưới cho đến khi bạn nhìn thấy đường gạch chân như hình bên dưới

Tiến hành thay đổi ro thành rw và thêm dòng init=/sysroot/bin/sh

4. Vào chế độ singel user

Sau khi tiến hành thay đổi, nhấn Control + X hoặc Ctrl + X trên bàn phím để vào chế độ singel user bằng cách sử dụng bash shell được chỉ định ở trên. Trong chế độ này, chúng ta sẽ thay đổi mật khẩu root

5. Truy cập vào hệ thống bằng lệnh bên dưới

chroot /sysroot

6. Khôi phục mật khẩu

Chạy lệnh bên dưới để đặt lại mật khẩu root. Bạn sẽ được nhắc tạo và xác nhận một mật khẩu mới.

passwd root

7. Cập nhật SELinux

Sau khi đặt lại mật khẩu mới, chạy lệnh bên dưới để cập nhật các thông số SELinux

touch /.autorelabel

8. Thoát khỏi chroot

exit

9. Khởi động lại thệ thống

reboot

Thoát và khởi động lại hệ thống của bạn. Bạn có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống với mật khẩu mới mà bạn đã tạo. Trên là các bước để bạn đặt lại mật khẩu root trên CentOsS7

Rate This Article

Leave A Comment?