Hướng dẫn cấu hình RAID 1 trên CentOS

Chào các Bạn,

Hôm nay mình xin hướng dẫn cách cài đặt Raid 1 trên centos 6.x

Bước 1: Với Raid 1 cần chuẩn bị ít nhất 2 ổ cứng với kích thước như nhau

unnamed-qq-screenshot20160915213823

Bước 2: Thực hiện tạo phân vùng cho Raid

# fdisk /dev/sdb

unnamed-qq-screenshot20160915213838

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4) p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-2610, default 1): enter
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-2610, default 2610): enter
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help): p

Command (m for help): w

# fdisk /dev/sdc

unnamed-qq-screenshot20160915214616

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4) p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-2610, default 1): enter
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-2610, default 2610): enter
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help): p

Command (m for help): w

Kiểm tra lại phân vùng đã tạo:

mdadm -E /dev/sd[b-c]

unnamed-qq-screenshot20160915214741
Bước 3: Tạo Raid 1 trên thiết bị

# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sd[b-c]1
# cat /proc/mdstat

unnamed-qq-screenshot20160915215022

Xem lại raid đã tạo, số lượng thiết bị tham gia

# mdadm -E /dev/sd[b-c]1
# mdadm --detail /dev/md0

unnamed-qq-screenshot20160915211625
Bước 4: Tạo file hệ thống trên thiết bị Raid

 # mkfs.ext4 /dev/md0

unnamed-qq-screenshot20160915211726

# mkdir /mnt/raid1
# mount /dev/md0 /mnt/raid1/
unnamed-qq-screenshot20160915211827

unnamed-qq-screenshot20160915215725

Bước 5: Tự động moun Raid 1 khi hệ thống reboot, bạn cần chỉnh file fstab, mở file /etc/fstab và thêm dòng sau

unnamed-qq-screenshot20160915220050

unnamed-qq-screenshot20160915220301

Xem trạng thái của Raid :

# watch -n 2 cat /proc/mdstat

unnamed-qq-screenshot20160915220545

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?