Hướng dẫn cấu hình gửi mail bằng PHP cho XAMPP

Để có thể sử dụng hàm mail của PHP ở localhost trên XAMPP, bạn cần cấu hình hình vài thứ trên XAMPP để có thể gửi mail được. Bạn có thể gửi mail từ localhost bằng cách sử dụng mailserver Mecury Mail được tích hợp sẵn trên XAMPP.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình gửi mail bằng PHP sử dụng SMTP Gmail trên XAMPP

1. Mở file C:\xampp\sendmail\sendmail.ini

Cấu hình các tham số như sau:

[sendmail]
smtp_server=smtp.gmail.com
smtp_port=587
smtp_ssl=auto
default_domain=localhost
error_logfile=error.log
debug_logfile=debug.log
auth_username=[your_gmail_account_username]@gmail.com
auth_password=[your_gmail_account_password]

2. Mở file C:\xampp\php\php.ini

Cấu hình các tham số như sau:

[mail function]
SMTP = stmp.gmail.com
smtp_port = 587
sendmail_from = [your_gmail_account_username]@gmail.com
sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t"

3. Khởi động lại apache

Mở XAMPP Control Panel lên, stop sau đó start lại apache

4. Chạy chương trình sendmail

Chạy file sendmail tại đường dẫn C:\xampp\sendmail\sendmail.exe

Đến đây bạn đã cấu hình xong! Sử dụng hàm mail để kiểm tra việc gửi mail

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?