Hướng dẫn cấu hình địa chỉ IPv6 trên Debian 7.x

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn cấu hình địa chỉ IPv6 trên Debian 7.x

Bước 1: Mở file /etc/network/interfaces

# vi /etc/network/interfaces

Thêm vào nội dung sau:

iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
address 2607:f0d0:2001:000a:0000:0000:0000:0002
netmask 64
gateway 2607:f0d0:2001:000a:0000:0000:0000:0001

Sau khi thêm xong sẽ như sau:

unnamed-qq-screenshot20160907232936

Giải thích các thông số:

  • iface eth0 inet6 static – Kích hoạt IPv6 tĩnh
  • address 2607:f0d0:2001:000a:0000:0000:0000:0002 – Chỉ định một địa chỉ IPv6 tĩnh
  • gateway 2607:f0d0:2001:000a:0000:0000:0000:0001 – Địa chỉ IPv6 của Default Gateway
  • netmask 64 – chỉ định subnetmask

Bước 3: Khởi động lại network

# /etc/init.d/networking restart

Bước 4: Kiểm tra cấu hình

# ifconfig

unnamed-qq-screenshot20160907234853

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?