Hướng dẫn cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong Linux

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cách cấu hình địa chỉ IP trong linux qua các phiên bản khác nhau. Trước hết cần thực hiện SSH vào máy chủ:

1. Trên CentOS 6x

Bước 1: Cấu hình IP -Sử dụng lệnh: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (ifcfg-eth0 file cấu hình này có thể khác nhau tùy thuộc vào port mà khách hàng sử dụng)

DEVICE=ifcfg-eth0
ONBOOT=yes 
IPADDR=198.51.100.5

GATEWAY=198.51.100.1
NETMASK=255.255.255.0

Bước 2: Cấu hình DNS

Sử dụng lệnh: vi /etc/resolv.conf   –> sau đó nhập vào IP nameserver

nameserver 103.255.236.123
nameserver 61.14.232.2

Bước 3: Khởi động lại network

service network restart

2. CentOS 7 / Fedora 22+

Bước 1: Cài đặt IP, sử dụng lệnh: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=”eth0″
BOOTPROTO=”static”
ONBOOT=”yes”
IPV6INIT=”yes”
IPV6_AUTOCONF=”yes”
NM_CONTROLLED=”no”
PEERDNS=”no”
GATEWAY=198.51.100.1
IPADDR0=198.51.100.5
PREFIX0=”24″
DNS1=103.255.236.123
DNS2=61.14.232.2

Bước 2: Khởi động lại network

systemctl restart network

3. Trên Debian / Ubuntu

Bước 1: Thay đổi địa chỉ IP: vi /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 198.51.100.5/24
gateway 198.51.100.1
dns-nameservers 103.255.236.123 61.14.232.2
dns-options rotate

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?