Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN trên CentOS 6

PPTP (Tunneling Point-to-Point) là gioa thức cho phép xây dựng mạng VPN riêng ảo một cách nhanh chóng, và tương thích với hầu hết các thiết bị di động. Mặc dù PPTP ít an toàn hơn so với một số giao thức VPN khác như OpenVPN, nhưng nó nhanh hơn và sử dụng ít tài nguyên CPU hơn.

Cài đặt và cấu hình VPN Server

Cài đặt PPTP

Kiểm tra Kernel máy chủ có hỗ trợ PPP hay không:

/sbin/modprobe ppp_async
/sbin/modprobe ppp_deflate
/sbin/modprobe ppp_mppe

Cài đặt PPTP từ yum

Trên CentOS 6 64bit:

rpm -i http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/rhel6/pptp-release-current.noarch.rpm
yum -y install pptpd

Cấu hình PPTP

Sửa file /etc/pptpd.conf và thêm vào những dòng sau:

localip 10.8.0.1
remoteip 10.8.0.100-200

Với localip là địa chỉ IP của máy chủ VPN và remoteip là range IP sẽ được cấp cho Client khi kết nối VPN

Tiếp theo thiết lập chứng thực cho PPTP với users và paswords bằng cách thêm vào file /etc/ppp/chap-secrets:

Với client là tên username, server là loại dịch vụ – ở đây là pptpd, secret chính là mật khẩu của user tương ứng, và IP addresses là IP được phép kết nối VPN . Với thiết lập * ở cột IP addresses, chúng ta cho phép user này được kết nối VPN ở bất kì IP nào .

Thiết lập DNS server cho pptpd bằng cách thêm vào file /etc/ppp/options.pptpd

ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4

Cấu hình IP forwarding và routing

Chúng ta cần phải kích hoạt tính năng IP forwarding trên máy chủ VPN. Điều này cho phép chuyển tiếp các gói tin từ IP local của VPN service sang IP WAN của server, cho phép kết nối internet thông qua server.

Mở file /etc/sysctl.conf và thiết đặt giá trị là “1” như sau:

net.ipv4.ip_forward = 1

Chạy lệnh sau để cập nhật:

sysctl -p

Mở port cho PPTP service trên iptables

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1723 -j ACCEPT

Cấu hình NAT trên iptables cho phép routing qua VPN Subnet

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

Lưu rule và restart iptables

service iptables save
service iptables restart

Khởi động PPTP VPN Server

Khởi động PPTP server và cho phép chạy dịch vụ lúc khởi động OS:

service pptpd start
chkconfig pptpd on

Kiểm tra xem tiến trình pptpd có hoạt động và lắng nghe chưa:

netstat -lntp|grep :1723

Cài đặt và cấu hình VPN Client

Trên Linux

Cài đặt PPTP client

Trên máy client, cài đặt PPTP client:

yum -y instal pptp

Tạo file /etc/ppp/peers/pptpserver và thêm vào những dòng sau, thay thế users và passwords với giá trị đã tạo trên VPN server

pty "pptp 103.255.236.172 --nolaunchpppd"
name client1
password vY9kbaLSU4
remotename PPTP
require-mppe-128
ipparam pptpserver

Với 103.255.236.172 là địa chỉ IP public của máy chủ VPN, username “client1” và pasword “vY9kbaLSU4”  là các thông số khai báo trong file /etc/ppp/chap-secrets trên máy chủ VPN

Cài đặt NetworkManager cho pptp

yum -y install NetworkManager-*

Kết nối VPN đến PPTP server

Bây giờ chúng ta có thể kết nối đến máy chủ VPN bằng lệnh sau:

pppd call pptpserver

Kiểm tra kết nối thành công bằng cách xem log trên PPTP server:

tailf /var/log/mesage

Interface ppp0 được khởi tạo và up trên PPTP client và server, kiểm tra bằng lệnh ifconfig

Trên Windows

Vào Control Panel, chọn Network and Sharing Center, chọn Set up a new connection or network.

Nhấn chọn Connect to workplace, sau đó chọn Next.

Nhấn chọn Use my internet connection ( VPN ) và sau đó chọn Next.

Điền địa chỉ IP public của VPN server, sau đó chọn Next.

Vào Network connection ta thấy 1 biểu tượng kết nối VPN đã được tạo ra.

Click chuột phải vào kết nối này và chọn Properties.

Trên cửa sổ VPN Connection Properties chọn Tab Security. Tại Type of VPN chọn giao thức Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) sau đó click OK.

Để kết nối VPN, click chuột phải vào Network VPN vừa tạo chọn Connect.

Điền username và password, sau đó nhấn OK để kết nối.

Kết nối VPN thành công với giao thức PPTP.

Kết luận

Nếu bạn muốn tất cả các thiết bị của mình kết nối trên một mạng riêng ảo an toàn, thì trên đây là một giải pháp nhanh chóng để triển khai. Với lưu lượng được mã hóa 128bit, sử dụng tài nguyên CPU ít hơn OpenVPN và vẫn cũng cấp bộ an toàn cho lưu lượng truy cập của bạn thì PPTP là một giải pháp đáng được lựa chọn.

 

Rate This Article

Leave A Comment?