Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 6

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, một nhánh của MySQL, được xây dựng và phát triển bởi một số tác giả sáng lập ra MySQL và được sự hô trợ đông đảo cộng đồng các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Bài biết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và bảo mật phiên bản ổn định MariaDB 10.1 trên CentOS 6.

Thêm MariaDB Repository

Để cài đặt MariaDB, trước tiên chúng ta cần thêm MariaDB repository vào hệ thống CentOS 6. Tạo file /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Bạn có thể tìm thấy phiên bản MariaDB mới nhất phù hợp với phiên bản CentOS của bạn tại đây.

Thêm vào các dòng sau đây sau đó lưu lại.

CentOS 6 64bit:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

CentOS 6 32bit:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-x86
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Kiểm tra danh sách các repo bằng lệnh sau:

# yum repolist

Cài đặt MariaDB

Cài đặt MariaDB từ yum bằng lệnh sau:

# yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Nếu gặp thông báo lỗi như sau:

Hãy chạy lệnh sau rồi chạy lại lệnh cài đặt:

# rpm --import http://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, khởi động MariaDB:

# service mysql start

Thiết lập MariaDB khởi động cùng OS:

# chkconfig mysql on

Thiết lập ban đầu cho MariaDB

Tiến hành thiết lập bảo mật cho MariaDB để:

  • Đặt mật khẩu root
  • Xóa người dùng ẩn danh
  • Không cho phép đăng nhập root từ xa
  • Xóa các cơ sở dữ liệu thử nghiệm
  • Reload lại quyền của các table

Chạy lệnh sau:

# mysql_secure_installation

Sau khi cài đặt MariaDB server, bạn có thể kiểm tra các tính năng của MariaDb như: phiên bản cài đặt, danh sách cá đối số mặc định của chương trình và đăng nhập vào MariaDB bằng các lệnh sau:

# mysql -V
# mysql --print-defaults
# mysql -u root -p

Rate This Article

Leave A Comment?