Hướng dẫn build php extension PDO_ODBC trên DirectAdmin

Chào các Bạn,

Hôm nay mình xin hướng dẫn cách build extension PDO_ODBC trên DirectAdmin như sau:

Bước 1: Yum nhưng thư viện cần thiết trước khi build

1

Bước 2: Tiến hày kiểm tra phiên bản php hiện tại đang dùng với lệnh: php -v

2

Bước 3: Truy cập vào đường dẫn sau để edit file config của php 5.6:

vi /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php56

Di chuyển xuống dưới cùng và thêm dong: –with-pdo-odbc=unixODBC,/usr

Hình sẽ như sau:

3

Bước 4: Tiến hành di chuyển về thư mục custumbuild: cd /usr/local/directadmin/custombuild

chạy lần lượt lệnh sau để build.

./build clean

./build php n

Sau khi build xong tạo file info.php để kiểm tra.

4

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?