Giám sát hoạt động người dùng với psacct trên CentOS 6

Chào các bạn,

Trong bài này Kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm psacct trên CentOS 6.

Psacct là phần mềm mã nguồn mở chạy nền và theo dõi từng hoạt động của người dùng trên hệ thống cũng như các tài nguyên được tiêu thụ.

Phần mềm này còn cung cấp thông tin tổng số tài nguyên được tiêu thụ bởi các dịch vụ như Apache, MySQL, FTP, SSH,…

Cài đặt Psacct

# yum install -y psacct

Khởi động psacct

# chkconfig psacct on
# /etc/init.d/psacct start
Starting process accounting:                               [  OK  ]

Sử dụng psacct

Psacct cung cấp một số tính năng để theo dõi các tiến trình đang hoạt động:

  • Lệnh ac in ra số liệu thống kê thời gian đăng nhập/đăng xuất (connect time) của người dùng theo giờ.
  • Lệnh lastcomm in ra thông tin về các lệnh được sử dụng trước đó của người dùng.
  • Lệnh sa tổng hợp thông tin các lệnh đã thực hiện trước đó.
  • Lệnh lastlastb hiển thị danh sách đăng nhập lần cuối cùng của người dùng.

Lệnh ac:

Hiển thị thời gian kết nối của người dùng

# ac

Thời gian này là tổng thời gian kết nối của tất cả các user có trên hệ thống dựa trên thời gian đăng nhập/đăng xuất.

Hiển thị thời gian kết nối của người dùng theo từng ngày

# ac -d

Hiển thị thời gian kết nối theo từng người dùng

# ac -p

Hiển thị thời gian kết nối một người dùng chỉ định

# ac <username>

Hiển thị thời gian kết nối theo từng ngày của một người dùng chỉ định

# ac -d <username>

Lệnh lastcomm

Hiển thị các lệnh đã được gõ trước đó bởi tất cả các người dùng

# lastcomm

sshd              SF    sshd     __         0.00 secs Wed Mar 29 22:03
sshd              S     root     __         0.14 secs Wed Mar 29 22:02
sshd              SF    sshd     __         0.00 secs Wed Mar 29 22:02
sshd              S     root     __         0.15 secs Wed Mar 29 22:02
sshd              SF    sshd     __         0.00 secs Wed Mar 29 22:02
sshd              S     root     __         0.15 secs Wed Mar 29 22:02

Hiển thị các lệnh đã được gõ trước đó bởi một người dùng chỉ định

# lastcomm <username>

Hiển thị thông tin các người dùng nào đã sử dụng một lệnh nào đó

# lastcomm <command>

Lệnh sa:

Hiển thị thống kê sử dụng của các lệnh được gõ bởi các người dùng

# sa

Với *re là thời gian thực tính bằng phút

Hiển thị thông tin theo người dùng

# sa -u

root       0.15 cpu    18112k mem sshd
root       0.00 cpu    26512k mem run-parts        *
root       0.00 cpu    25232k mem basename
root       0.00 cpu    25232k mem logger
root       0.00 cpu    25232k mem cat
root       0.00 cpu    26304k mem date
root       0.00 cpu    26512k mem 0anacron
root       0.00 cpu    26496k mem awk
root       0.00 cpu    25232k mem basename
root       0.00 cpu    25232k mem logger
root       0.00 cpu    26512k mem run-parts
root       0.00 cpu    29232k mem crond            *

Hiên thị tổng số lượng các tiến trình

# sa -m

Hiển thị phân loại theo phần trăm

# sa -c

Trên đây là bài hướng dẫn dùng psacct để theo dõi người dùng và tài nguyên trong hệ thống.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?