Giám sát hiệu năng hệ thống Linux với vmstat

vmstat là một công cụ thập thập và báo cáo dữ liệu về tài nguyên sử dụng memory, swap và processer trong thời gian thực. vmstat có thể được sử dụng để xác định các vấn đề liên quan đến hiệu suất, memory sử dụng.

Sử dụng vmstat

Sử dụng lệnh vmstat để chạy chương trình. Kết quả đầu ra như sau:

$ vmstat 
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0  3532 148760 50700 1397880  0  0   1   2  6  6 3 1 97 0

Dữ liệu đầu ra cung cấp một cái nhìn khái quát về mức dùng memory và system usage kể từ lần khởi động lại lần cuối. Để xem thống kê trong một khoảng thời gian có thể dùng lệnh sau:

vmstat [interval] [count]

Trong ví dụ này, chúng ta lấy report interval s/lần và số lần lấy report là count lần. (Mỗi dòng là một lần).

vmstat thường chạy với khoảng thời gian 1s trong một vài giây tùy thuộc vào loại sự cố mà quản trị viên đang cố gắng chuẩn đoán. Ví dụ sau minh họa lấy report 1s/lần và số lần lấy report là 20 lần:

$ vmstat 1 20 
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0  3996 168488 57100 1368636  0  0   1   2  0  0 3 1 97 0
 0 0  3996 168604 57100 1368728  0  0   0   0 144 303 1 0 100 0
 0 0  3996 168604 57100 1368984  0  0  256   0 162 464 1 0 99 0
 0 0  3996 168604 57100 1368972  0  0   0   0 239 638 3 0 97 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 242 529 1 1 99 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 148 430 1 0 99 0
 1 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 222 451 6 0 94 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 141 270 2 0 98 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 166 450 1 0 99 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 133 410 0 0 99 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 196 398 0 0 99 0
 0 0  3996 168604 57100 1368952  0  0   0   0 187 510 1 0 100 0
 0 0  3996 168604 57108 1368952  0  0   0  16 263 677 2 0 97 1
 0 0  3996 168604 57108 1368952  0  0   0   0 205 431 1 0 98 0
 0 0  3996 168604 57108 1368964  0  0   0   0 179 467 1 0 98 0
 0 0  3996 168604 57108 1368964  0  0   0   0 169 446 2 0 98 0
 0 0  3996 168604 57108 1368964  0  0   0   0 202 365 2 0 98 0
 0 0  3996 168604 57108 1369208  0  0  256   0 226 458 2 1 96 0
 0 0  3996 168604 57108 1369208  0  0   0  40 202 501 2 0 98 0
 0 0  3996 168604 57108 1369220  0  0   0   0 154 295 2 0 98 0

Bạn có thể chạy vmstat mà không có đối số count nếu bạn muốn xem báo cáo về trạng thái của hệ thống trong thời gian thực. Ví dụ trong trường hợp sau là khoảng 30s:

$ vmstat 30 
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0  3996 167868 57108 1369788  0  0   1   2  0  0 3 1 97 0
 0 0  3996 167860 57108 1369920  0  0   0   0 274 604 2 0 98 0
 0 0  3996 167860 57108 1369928  0  0   0   0 196 481 1 0 98 0
 0 0  3996 167860 57116 1369908  0  0   0  12 164 414 1 1 97 1
 0 0  3996 167860 57116 1369892  0  0   0   0 168 320 0 0 100 0
 0 0  3996 167860 57116 1369884  0  0   0   0 142 398 1 0 99 0
 0 0  3996 167860 57116 1369880  0  0   0   0 175 450 1 1 98 0
^C

Bạn có thể định hướng đầu ra vào một tập tin để ghi nhật ký thay vì để nó chạy vô tận trong một phiến kết nối nền. Để dừng tiến trình vmstat, gõ ký tự ^C hoặc nhấn Control + C như trên.

Mặc định, vmstat hiển thị thống kê memory theo kilobytes, vmstat xem xét 1 kilobyte bằng 1024 byte. Để xem các báo cáo hiển thị theo 1 kilobyte bằng 1000 byte, ta thêm -S -k

$ vmstat -S k 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0  4091 150192 58982 1422041  0  0   1   2  0  0 3 1 97 0
 0 0  4091 150183 58982 1422381  0  0  256   0 201 518 1 0 99 0
 2 0  4091 150183 58982 1422356  0  0   0   0 638 1356 7 1 92 0
 0 0  4091 150183 58982 1422360  0  0   0   0 859 1087 5 2 93 0
 0 0  4091 150183 58982 1422331  0  0   0   0 404 1100 2 0 97 0
 0 0  4091 150183 58982 1422331  0  0   0   0 281 601 2 0 97 0
 0 0  4091 150183 58982 1422327  0  0   0   0 279 468 3 0 97 0
 0 0  4091 150183 58982 1422331  0  0   0   0 250 572 3 0 97 0
 0 0  4091 150183 58990 1422323  0  0   0  16 280 598 4 0 95 1
 0 0  4091 150183 58998 1422319  0  0   0  52 270 451 3 0 96 1

Để hiển thị theo megabyte với 1 megabyte = 1000 kilobytes ta thêm -S m

$ vmstat -S m 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0   4  169 58  1404  0  0 1   2  0  0 3 1 97 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 194 508 1 0 98 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 154 443 0 0 99 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 192 380 0 0 100 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 287 766 3 0 97 0
 1 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 222 583 1 1 99 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0  36 166 304 1 0 99 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 189 473 1 0 99 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 164 430 1 0 99 0
 0 0   4  169 58  1405  0  0 0   0 186 343 0 0 100 0

Để hiển thị theo megabyte với 1 megabyte = 1024 kilobytes ta thêm -S M

$ vmstat -S M 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0   3  162 55  1339  0  0 1   2  0  0 3 1 97 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 425 700 1 1 98 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 712 997 1 2 97 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0  20 479 1079 3 0 96 1
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 264 406 2 0 98 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 273 552 3 0 97 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 218 467 1 0 99 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 250 434 1 0 99 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 200 444 2 0 98 0
 0 0   3  162 55  1339  0  0 0   0 313 771 3 1 96 0

Phân tích đầu ra vmstat

vmstat mô tả trạng thái hiện tạo của một hệ thống Linux. Thông tin về trạng thái hoạt động của một hệ thống rất hữu ích khi xử lý các vấn đề liên quan đến hiệu năng.
Output của lệnh vmstat được hiển thị trong một số trường: Dòng đầu tiên của output là trung bình các thông số khi hệ thống được restart. Chúng ta có thể bỏ qua dòng này vì nó ko hiển thị trạng thái hiên tại của hê thống.

Procs

Dữ liệu proc cáo báo số lượng processing job chờ để chạy và và cho phép bạn xác định xem có process nào làm chậm hệ thống hay không?
Cột r hiển thị tổng số processing jobs chờ để truy cập vào bộ xử lý, cột b hiển thị tổng số processes trong trạng thái ‘sleep’. Những giá trị này thường bằng 0.

Memory

Thông tin hiển trong phần memory cung cấp dữ liệu về mức dùng bộ nhớ, tương tự như lệnh free -m

Cột swpd báo cáo dung lượng bộ nhớ đã được đổi sang swap file hoặc swap partition. Cột free báo cáo dung lượng bộ nhớ còn trống. Cột buff báo cáo dung lượng bộ nhớ được cấp phát đang được sử dụng. Cột cache báo cáo số lượng memory được cấp phép mà có thể được swap tới disk hoặc không được cấp phép nếu tài nguyên được cần cho một task khác.

Swap

Swap báo cáo tỉ lệ memory được gửi đến hoặc lấy ra từ hệ thống swap. Bằng cách bào cáo riêng swap với hoạt động của ổ đĩa, vmstat cho phép bạn xác định có bao nhiêu hoạt động của disk liên quan đến swap.

Cột si báo cáo số memory mà được chuyển từ swap tới memory thực trên giây. Cột so báo cáo số memory được chuyển tới swap từ memory thực trên giây.

I/O

IO báo cáo số lượng input và output hoạt động trên giây trong các hệ số của các block được đọc và được ghi

Cột bi báo cáo số block được nhận (block in) từ một đĩa / giây. Cột bo báo cáo số block được gửi (block out) tới một đĩa / giây

System

System báo cáo số lượng các toán tử hệ thống / giây

Cột in báo cáo số hệ thống ngắt trên / giây, bao gồm các ngắt từ hệ thống đồng hộ. Cột cs báo cáo số lượng các thiết bị chuyển mạch ngữ cảnh mà hệ thống làm theo thứ tự để xử lý tất cả nhiệm vụ.

CPU

Phần cpu báo cáo về việc sử dụng tài nguyên CPU của hệ thống. Hiển thị theo phần trăm.

Cột us báo cáo số lượng thời gian mà processor cần trên các nhiệm vụ không thuộc kernel. Cột sy báo cáo số lượng thời gian mà processor tiêu tốn trên các nhiệm vụ liên quan đến kernel. Cột id báo số lượng thời gian mà processor dành trên idle (Thời gian nhàn rỗi). Cột wa báo cáo số lượng thời gian mà processor dành cho các hoạt động IO để hoàn thành trước khi tiếp tục xử lý các nhiệm vụ khác.

Rate This Article

Leave A Comment?