Thông số giới hạn tài nguyên trên các gói dịch vụ Hosting tại 123host

Các thông số giới hạn tài nguyên trên gói dịch vụ Hosting tại 123host tuỳ thuộc vào gói dịch vụ mà bạn sử dụng. Dưới đây là bảng chi tiết các thông số giới hạn tài nguyên các gói dịch vụ mà 123host đang cung cấp:

 

Gói dịch vụCPU(%)PMEM (GB)IO (MB/s)IOPSEPNPROCINODES
HOSTONE100123002550200000
HOSTTWO100123002550200000
HOSTTHREE100253002550200000
HOSTFOUR100253002550200000
HOSTFIVE100253002550200000
HOSTBUSINESSONE100253002550200000
HOSTBUSINESSTWO20021030050100250000
HOSTBUSINESSTHREE20041030050100250000
WPH1100253002550200000
WPH220041030050100250000
WPH320061630050100250000
XFH1100253002550200000
XFH220041030050100250000
XFH320061630050100250000
NVH1100253002550200000
NVH220041030050100250000
NVH320061630050100250000
SEO1100223002550200000
SEO21002230050100250000
SEO31002230050100250000
SEO41002530050100250000
SEO51004530050100250000
VIP_SEO20061030050100250000

Rate This Article

Leave A Comment?