Hướng dẫn thiết lập kết nối MySQL từ xa

Khi ứng dựng/website của quý khách từ một server khác muốn kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL tại hosting 123HOST, quý khách có thể cấu hình Remote MySQL như sau. Trường hợp giả định:

Quý khách có Server A chứa database và một Server B chứa source code, bây giờ quý khách muốn kết nối từ Server B đến Server A để truy cập database thì cần làm như sau:

Server A: IP 111.222.333.444

  • User: 123host
  • Pass: 123host

Server B: IP 555.666.777.888

Bước 1:

Tại Server A quý khách vào phần Remote MySQL

remotemysql_1

Bước 2:

Tại phần Host (% wildcard is allowed): quý khách điền địa chỉ IP của Server cần kết nối đến MySQL (ở đây là Server B) và bấm Add Host

remotemysql_2h

Bây giờ thì Server B đã có thể kết nối tới database được lưu ở Server A. Để test thử nghiệm quý khách vui lòng tạo một file .php ở Server B với nội dung như sau:

<?php

$server = “111.222.333.444”; // host server

$username= “123host”; // username

$password = “123host”; // password

$connect = mysql_connect($server, $username, $password);

if ( !$connect )

{

die(“Can’t connect to MySQL db”);

}

else echo”Success!”;

?>

Nếu kết quả trả về là Success! thì quý khách đã kết nối thành công đến database được lưu ở Server A

Tagged:

Rate This Article

Leave A Comment?