Hướng dẫn thiết lập kết nối MySQL từ xa

Giới thiệu

Trong bài viết sau sẽ hướng dẫn sử dụng chức năng Remote MySQL® trên Hosting cPanel để thiết lập kết nối MySQL từ xa (Remote MySQL).

Hướng dẫn thiết lập kết nối MySQL từ xa

Để có thể thiết tập Remote MySQL® (MySQL từ xa) trên Hosting

Đăng nhập vào Hosting cPanel , chọn mục Remote MySQL®

Thêm Add Access Host: Thêm vào địa chỉ IP của Host được phép kết nối tới. Có thể điền Hostname ( myvps.123host-demo.xyz ) hoặc IP (103.97.125.141)

Thêm vào IP 103.97.125.141 đây là VPS sẽ kết nối mysql tới database chứa trên hosting Cpanel.

Sau khi bấm Add Host thì kết quả như sau:

Kiểm tra thì IP 103.97.125.141 đã được thêm vào Manage Access Hosts

Cách kết nối MySQL từ xa

Kết nối MySQL từ xa thông qua PHP

Trên VPS IP 103.97.125.141 tạo 1 website là myvps.123host-demo.xyz rồi tạo 1 file tên là remote-mysql.php với nội dung như sau:

<?php
$host= gethostname(); //Lấy Tên hostname tại server chứa website.
$ip = gethostbyname($host); //Lấy IP của Server

$servername = "103.255.237.2"; //Thay bằng IP máy chủ Hosting
$username = "username"; //Thay "username" bằng tên database
$password = "password"; //Thay "password" bằng mật khẩu database

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) 
{die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Kết nối từ xa thành công tới máy chủ MySQL từ xa<br>";
echo "IP VPS: $ip<br>";
echo "IP máy chủ Hosting: $servername";
?>

Nếu truy cập kết nối được máy chủ MySQL từ xa thì sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Kết nối MySQL từ xa thông qua Navicat

Ở phần này chúng kết nối qua phần mềm kết nối MySQL Server đó là Navicat

Bước 1: Tải phần mềm Navicat

Để download Navicat truy cập tại đây, tải bản phù hợp cho hệ điều hành mà chúng ta đang sử dụng.

Bước 2: Thiết tập Remote MySQL® (MySQL từ xa) trên Hosting

Thực hiện các theo tác tại phần: Hướng dẫn thiết lập kết nối MySQL từ xa

Mục Add Access Host điền vào IP của máy được phép mở kết nối tới. Chúng ta sử dụng máy tính cá nhân để kết nối, để lấy IP v4 public của máy sử dụng trang web sau: https://123host.vn/tool/ip

Bước 3: Thiết lập kết nối MySQL

Mở phần mềm Navicat đã được cài đặt. Thực hiện các bước như hình sau:

Nhập các thông tin lần lượt theo hình dưới

Kết nối thành công kết quả như sau:

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Rate This Article

Leave A Comment?