Hướng dẫn khôi phục mật khẩu user email doanh nghiệp

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khôi phục lại mật khẩu user email của gói dịch vụ email doanh nghiệp. Phạm vi áp dụng bài viết này là các user dưới quyền quản trị cao nhất gói email của bạn là admin@tenmiencuaban.com.

Để khởi tạo các user email bạn có thể tham khảo bài viết này.

Tham khảo dịch vụ email doanh nghiệp 123HOST hoặc đăng ký dịch vụ bạn truy cập link.

Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập vào link https://mail01.123host.vn:4040/admin/login/ và đăng nhập email với quyền quản trị cao nhất.

Ở đây email quản trị cao nhất có quyền khởi tạo và quản lý user email, kỹ thuật cài mặc định là email admin@tenmiencuaban.com.

Bước 2: Chọn email cần thay đổi khôi phục lại mật khẩu mới -> Edit (Chỉnh sửa)

Nhập mật khẩu mới và nhấn OK.

Bước 3: Kiểm tra thông tin vừa mới thay đổi

Bạn truy cập link http://mail01.123host.vn hoặc link http://mail.tenmiencuaban.com

Kết luận

– Nếu bạn quên mật khẩu email quyền quản trị cao nhất của user bạn gửi ticket qua kênh hỗ trợ để kỹ thuật khôi phục và gửi lại cho bạn.

– Mật khẩu đặt bạn nên đặt mật khẩu mạnh. Mật khẩu mạnh là mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự gồm ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự đặc biệt (%,$,*,&…vv) và ít nhất 1 ký tự số. Bạn có thể dùng trang https://passwordsgenerator.net/ để random mật khẩu.

– Lưu giữ mật khẩu ở nơi an toàn không chia sẽ mật khẩu cho nhiều người.

 

Rate This Article

Leave A Comment?