Cảnh báo tấn công DDoS

Mặc định, GShield sẽ gửi cảnh báo tấn công DDoS qua email khi có tấn công xảy ra. Thông tin cuộc tấn công bao gồm:

  • ID Tấn công
  • Thời gian phát hiện
  • Loại tấn công
  • Cường độ ban đầu

Email gửi từ no-reply@123host.vn, bạn có thể cấu hình tắt/ bật nhận email cảnh báo này tại trang Cấu hình thông báo của GShield. Thông thường, email sẽ được gửi khi phát hiện tấn công 5 phút.

Lưu ý rằng GShield chỉ gửi cảnh báo khi tấn công từ 10 IP trở lên.

Bạn có thể xem danh sách các email đã gửi tại Email đã gửi.